e faturaya itiraz

25 Haziran 2015     Sirkü 1058

Fatura satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin ödediği meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya iş yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

Vergi Usul Kanunu’nun “ Elektronik ortamdaki kayıtlar ve elektronik cihazla belge düzenleme”  başlıklı Mükerrer 242. Maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiye dayanılarak müşteriye verilmesi, müşteri tarafından da istenmesi ve alınması zorunlu olan faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, müşteriye elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

e- FATURA yeni bir belge türü değildir. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliğe sahiptir.

e – FATURA düzeninde karşımıza çıkan ekranda iki çeşit fatura belirmektedir. Bunlar Temel Fatura ve Ticari Fatura dır.

e- Fatura sisteminde, Ticari ihtiyaçlar göz önünde tutularak Ticari Fatura Senaryosu oluşturulmuştur.

Ticari fatura Senaryosunda fatura kabul, red ve iade işlemleri tamamen mesajlaşma platformu üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Ticari fatura senaryosunun kullanımı ancak tarafların anlaşmış olmasına bağlıdır.

Temel fatura senaryosunun bir talebe bağlı olarak kaldırılması mümkün değildir.

Ticari fatura ile Temel fatura arasındaki farklılık faturanın itirazı ile ilgilidir.

Türk Ticaret Kanunu’nun Fatura ve teyit mektubu başlıklı 21. Maddesinin 2. FıkrasındaBir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır.” Hükmü yer almaktadır.

Bu ifadelerdeki içerik kelimesinden maksat, faturanın içeriğindeki bilgilerdir. Bu bilgiler faturanın ihtiva ettiği satılan malın veya sunulan hizmetin açıklanması, özellikleri olabileceği gibi bu mal ve hizmetin tutarı ve/veya faturanın tarihi ile ilgili de olabilir.

Bu çerçevede Temel Fatura ekranında onay ve red butonu bulunmadığından, Temel faturaya kanunlarımızdaki yazılı şartlar çerçevesinde aynı kağıt fatura düzeninde olduğu gibi itiraz edilmesi gerekmektedir.

TTK da, “faturaya karsı itiraz” ın ne şekilde yapılacağına dair herhangi bir açıklık yoktur. Ancak, gerek faturanın tebliğinde ve gerekse ona karsı yapılacak itirazda, tebliğ veya itirazın noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü bir mektupla ya da telgrafla yapılması gerekir.

 ————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.