Sirkü 1887 – Elektronik yoklamalarda nezdinde yoklama yapılan veya yetkili adamının bulunamaması veya imzadan imtina etmesi

Elektronik yoklamalarda düzenlenen yoklama fişlerinde “nezdinde yoklama yapılan veya yetkili adamı bulunamaması” veya “nezdinde yoklama yapılan veya yetkili adamı imzadan imtina etmesi”

Durumunda,

Tanzim edilen yoklamanın usulüne uygun tanzim edilmiş sayılıp sayılmayacağı hususunda vergi idaresi ve mükellefler arasında ihtilafa neden olmakta idi.

Bazı bölge idare mahkemeleri;

453 nolu VUK Genel Tebliğin “3.1,2. E-Yoklama Fişinin İmzalanmadan Onaylanması” başlıklı bölümünde, elektronik ortamda yoklama fişinin tanzimi sırasında, nezdinde yoklama yapılanın veya yetkilisinin bulunmaması veya imzadan imtina etmesi halinde bu durumun mobil cihaz üzerinde ve e-yoklama imza formunda kayıt altına alınacağı, bu durumda yoklama fişinin yoklamaya yetkili memur tarafından başka bir işleme gerek kalmaksızın tek taraflı olarak onaylanacağının hükme bağlandığı”

gerekçesi ile tanzim edilen yoklamanın yasal ve usulüne uygun olduğu yönündeki kararlar vermekte.

Bazı bölge idare mahkemeleri ise,

Bu gibi durumlarda yoklama fişinin polis, jandarma, muhtar veya ihtiyar meclisi üyelerinden birine imzalatılması gerektiği”

gerekçesi ile tanzim edilen yoklamanın usulüne uygun olmadığı yönünde kararlar vermekteydi.

Hal böyle olunca da olay iyice içinden çıkılmaz haline getirmişti.

Bu uyuşmazlık Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun, 

“Hakkında yoklama yapılanın veya yetkilisinin bulunmaması veya imzadan imtina etmesi durumunda elektronik yoklamanın, fiziki yöntemler uygulanarak neticelendirilmesi, bu durumların varlığı halinde klasik yoklama müessesesi için geçerli olan kuraldan aykırı bir kuralın elektronik yoklama yönünden Kanun’da öngörülmemesi ve bu halde keyfiliğin önlenebilmesi adına yoklama memurlarından farklı bir resmi görevlinin durumu kayıt altına almak üzere formu imzalamasının kişilerin hukukunun korunabilmesi açısından idarenin tek taraflı onayına nazaran daha üstün bir güvence sunabilecek nitelikte olması hususları birlikte dikkate alındığında, yoklama müessesesi için geçerli ve genel bir kural niteliğinde olan 213 sayılı Kanun’un 131. maddesinin ikinci fıkrasının, elektronik yoklama için de hüküm ifade ettiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak aykırılığın,

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 132/A maddesi uyarınca yapılan elektronik yoklama sırasında nezdinde yoklama yapılanın veya temsilcisinin bulunmaması ya da bu şahısların imzadan çekinmesi halinde elektronik yoklama neticesinde düzenlenen yoklama fişini temsil eden elektronik yoklama imza formunun Vergi Usul Kanunu’nun 131. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca polis, jandarma, muhtar veya ihtiyar meclisi üyelerinden birine imzalatılmasının gerektiği yönünde giderilmesine,26/04/2024 tarihinde oyçokluğuyla kesin olarak karar verildi.

Yönündeki

13 Haziran 2024 tarih ve 32575 sayılı resmi gazetede yayımlanan, 2023/10 esas, 2024/5 karar sayılı kararı ile son buldu.

—————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.