Sirkü 1885 – KDV ödemeden alınan malların ihracında iade edilecek KDV

KDV ödemeden temin edilen girdilerle üretilen malların ihracı ve ihraç kayıtlı tesliminde iade edilecek KDV nin hesaplanmasında uygulamada zaman zaman tereddütler ve hatalı hesaplamalar olmaktadır.

Konu hakkındaki tereddüt ve hataların giderilmesi amacıyla konu ana hatlarıyla aşağıda açıklanmıştır.

Bu konudaki yasal belirlemelerin KDVGUT in,

1- II/A-1.1.4.2.1 numaralı İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade hesaplaması bölümünde,

2- II/A-9 Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması bölümünde,

3- IV/A-1.5 numaralı DİİB Sahibi Mükellefin İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV bölümünde,

Düzenlendiğini görmekteyiz.

KDV ödemeksizin yapılan alımları;

– İhraç kayıtlı alımları

-Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Dahilde İşleme İzni kapsamında yapılan mal alımları,

– KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamındaki metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntıları alımları,

– KDV Kanununun 13/ı maddesi kapsamında yapılan yem ve gübre hammaddesi alımları,

– KDV mükellefi olmayan basit usule tabi mükellefler ve çiftçilerden yapılan mal alımları,

Olarak sıralayabiliriz.

1İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade

KDV Kanunun 32 inci maddesinde, imalatçılar tarafından yapılan ihracat işlemlerinden kaynaklanan iadelerde, yüklenilen KDV yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırma konusunda Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bakanlık bu yetkisini, sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar olarak kullanmıştır. Dolayısıyla imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilirler.

Ancak, İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade taleplerin de de KDVGUT II/A-1.1.4.2.1 gereği, İmalatçıların doğrudan ihraç ettikleri malların bünyesinde yurtiçi veya yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bulunması halinde, ihracat bedeline ilişkin iadenin hesabında, ihracat bedelinden bu şekilde temin edilen malların bedeli düşülür. İade edilecek KDV kalan tutar dikkate alınarak belirlenir.

Örnek : İmalatçı İhracatçı A 100.000 TL tutarında mal ihraç etmiştir.  İhraç ettiği malların 50.000 TL lik kısmı ihraç kaydıyla satın aldığı mallardır. KDV ödemeden satın aldığı bu mallar dolayısıyla iade talep edebileceği tutar 100.000 – 50.000 = 50.000 x %10 = 5.000 TL dir

2- Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin vergisiz temininde

Tebliğ’in (II/A-9) numaralı bölümünün son paragrafında, sadece, DİİB kapsamında satın aldığı girdilerle ürettiği malları yine DİİB sahibi bir başka mükellefe KDV Kanunu’nun geçici 17’nci maddesi kapsamında ihraç kaydıyla teslim eden DİİB sahibi mükellefe iade edilecek KDV tutarı düzenlenmiştir.

Tebliğ gereği,

16/4/2001 tarih ve 2001/2325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin dahilde işleme izin belgesine sahip mükelleflere tesliminde sektörel ayrım yapılmaksızın 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin kapsamında işlem yapılabileceği karara bağlanmıştır.

3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim bedeli ile bu malların üretimi için yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz. Ayrıca bu kapsamda yapılan işlemlerde, imal edilen mallar ihraç edilmeden herhangi bir iade işlemi yapılamaz

Örnek DİİB sahibi A, 200.000 TL lik mal ihracında bulunmuştur. Bu ihracat bedelinin içinde 50.000 TL lik ihraç kayıtlı alışları mevcuttur. Ayrıca bu ihracat için yüklendiği KDV’nin 32.000 TL olduğunu varsayalım. Devreden KDV si müsait olsa bile KDV ödemeden satın aldığı ihraç kayıtlı alışları dolayısıyla iade talep edebileceği tutar 200.000 – 50.000 =1 50.000 x %20 = 30.000 TL yi geçemeyecektir. 

3- DİİB Sahibi Mükellefin İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV

KDVGUT IV/A-1.5 bölümü gereği, belge kapsamında KDV ödemeden temin ettikleri girdilerle ürettikleri malları KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kaydıyla teslim eden DİİB sahibi mükelleflere iade edilecek KDV tutarı düzenlenmiştir.

Tebliğ gereği,

DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim bedeli ile DİİB kapsamında aldığı girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz. Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde bu sınır uygulanmaz.

Eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle KDV ödeyerek satın aldığı girdileri kullanarak vücuda getirdiği ürünü ihraç eden ve bunun karşılığında da DİİB kapsamında KDV ödemeyerek söz konusu girdi veya eşdeğer eşyasını temin etme hakkı kazanan mükellefin KDV ödeyerek satın aldığı girdilere ilişkin KDV’yi, başlangıçta iade olarak talep etmesi mümkün değildir. İade edilecek KDV’nin hesabı, eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle DİİB kapsamında KDV ödemeksizin girdi temininden sonra yapılır. Bu durumda iade edilecek KDV tutarı, ihracat bedeli ile DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından temin edilen girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.

Örnek: Mükellef (B, 100.000 TL tutarındaki kumaşı DİİB kapsamında KDV ödemeksizin (A)’dan satın almış ve imal ettiği gömlekleri 200.000 TL’ye (C)’ye ihraç kayıtlı teslim etmiş, (C) de söz konusu gömlekleri süresi içinde 210.000 TL bedel mukabili ihraç etmiştir.

-Kumaş ve gömlek teslimleri (% 10) oranında KDV y tabidir.

 – Mükellef (A)’nın indirilecek KDV toplamı fazla olduğundan, 100.000 TL üzerinden hesapladığı 10.000 TL KDV’yi tecil edememiştir. Bu durumda Mükellef (A)’nın 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 maddeleri uyarınca iade alabileceği KDV tutarı 10.000 TL’dir. Mükellef (A)’nın söz konusu kumaşı üretmek için yüklendiği KDV’nin 12.000 TL olması durumunda, 10.000 TL’sini ihraç kayıtlı teslim nedeniyle, 2.000 TL’sini de indirimli orana tabi teslim nedeniyle, indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade usul ve esasları çerçevesinde talep etmesi gerekir.

– (B)’nin de DİİB kapsamında satın aldığı kumaşlardan ürettiği gömlekleri 200.000 TL bedelle ihraç kayıtlı tesliminde hesapladığı ancak tahsil etmediği 20.000 TL KDV’nin tamamının indirilecek KDV tutarının yüksek olması nedeniyle tecil edilemediğini varsayalım. Bu durumda (B)’nin 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi uyarınca iade alabileceği KDV tutarı (20.000 TL – 10.000 TL=) 10.000 TL olacaktır. (B)’nin de söz konusu gömlekleri üretmek için yüklendiği KDV tutarının 11.000 TL olduğunu varsayarsak, 10.000 TL KDV’yi ihraç kayıtlı teslim nedeniyle, 1.000 TL KDV’yi ise indirimli orana tabi teslim nedeniyle, indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade usul ve esasları çerçevesinde talep edebilecektir.

 -(C) ise 210.000 TL ile 200.000 TL arasındaki fark olan 10.000 TL’nin (% 20)  ’ini aşmamak üzere, söz konusu ihracat nedeniyle yüklendiği KDV’yi iade alabilecektir.

———————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.