Sirkü 1826 – GVK nun geçici 67 inci maddesi kapsamındaki stopajlar

28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile; GVK nun geçici 67 inci maddesi kapsamında 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda yapılan değişiklik ile;

-Mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında,

-Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Hazinece kurulan Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde,

-Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu Varlık Kiralama Şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda,

-Yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde,

-Varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde

İndirimli gelir stopaj oranı uygulaması 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu karar gereği;

Geçici 2 madde;

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 30.04.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 30.04.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil)  açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, bu kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanmaya devam edilecek

2) Mevduat faizlerinden;

 1.  i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
 2.  ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

    iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

 1. iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0
 2. v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.
 3. vi) Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

 1. i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
 2.  ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

     iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.

 1. iv) Kur korumalı katılma hesaplan ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.
 2. v) Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.

Geçici 3’üncü madde;

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 30.04.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanmaya devam edilecek

 1. i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
 2. ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

      iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

 1. iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5
 2. v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
 3. vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,”

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 30.04.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında ”döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanmaya devam edilecek.

Geçici 4 üncü madde

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 30.04.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı kamu finansmanı ve Borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikasından elde edilen gelir ve kazançlara, bu kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 olarak uygulanmaya devam edilecek.

Geçici 5 inci Madde 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 30.04.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dâhil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %5 olarak uygulanacak

Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden Yapılacak Stopaj Oranı

2006/10731 sayılı Karar’ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı bendi uyarınca, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından;

 1. i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %20,
 2. ii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %18,

stopaj oranı uygulanmaktaydı.

Bu Karar ile yapılan değişiklikle, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından; vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile vadeli hesaplarda % 25 oranında stopaj yapılacaktır.

Bu düzenleme, 28/6/2023 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanacaktır.

————————— 

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.