Sirkü 1822 – Alacak ve borç senetleri reskont oranı

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddelerine göre; senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında;

  • Varsa senet üzerinde yazılı faiz oranının,
  • Senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi iskonto hadlerinin,

Uygulanması gerekmektedir.

23 Aralık 2023 geçerli olacak Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarına ilişkin tebliğ Merkez Bankasınca 23.12. 2023 tarih ve 32408 sayılı resmi gazetede yayınlandı.

Tebliğ ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,25; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25 olarak belirlendi.

Alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemleri 238 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Anılan tebliğe göre faiz oranı olarak kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı esas alınacaktır.

Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesine göre, yabancı para ile olan borç ve alacakların reeskontunda, varsa senette yazılı faiz oranının, senette faiz oranı yer almıyorsa yukarıda yer alan Merkez Bankası tebliğindeki faiz oranı değil, değerleme günüde geçerli Londra Bankalar Arası Faiz Oranının (LİBOR) esas alınması gerekir.

Reeskont uygulamasıyla ilgili önemli bazı hususlar özet olarak aşağıda açıklanmıştır.

Reeskont hesaplama formülü

F = A – [A x 360 / (360 + m x t)]

F: Reeskont tutarı

A: Senedin nominal değeri

m: Faiz oranı

t: Vade

Reeskont uygulaması zorunlu değildir. Ancak seçimin bütün alacak ve borç senetleri için yapılması şarttır.

Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutmak zorundadırlar.

Reeskonta tabi tutulacak alacak veya borcun senede bağlı olması gerekir. Banka, banker ve sigorta şirketleri senede bağlı olsun veya olmasın, bütün alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutarlar.

Reeskonta tabi tutulacak alacak veya borç senedinin, ticari kazancın elde edilmesi ve idamesiyle ilgili ve gerçek bir alacak veya borç ilişkisine dayanması gerekir.

Alacak senetlerini reeskonta tabi tutanların, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmaları zorunludur.

Reeskont, katma değer vergisi dahil alacak veya borç tutarı üzerinden hesaplanır.

 Aşağıdaki tabloda tarihlere göre reeskont faiz oranları gösterilmiştir.

Yürürlük TarihiReeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı (%) (Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında)Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı (%)
23.12.202343,2544,25
01.12.202340,7541,75
01.11.202335,7536,75
28.09.202330,7531,75
01.09.202325,7526,75
24.06.202315,7516,75
31.12.20229,7510,75
31.12.202114,7515,75

————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.