Sirkü 1810 Tevsik zorunluluğu

Uygulamada sıkça karşılaşılan ve zaman zaman tereddüt edilen konulardan biride tevsik mecburiyetidir.

1/1/2016 tarihinden itibaren Tevsik mecburiyeti hakkındaki belirlemeler, 469, 479 ve 480 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

Söz konusu tebliğler gereği tevsik mecburiyeti kapsamında olan ve olmayan tahsilat ödemeler aşağıda sıralanmıştır.

A- tevsik mecburiyeti kapsamında olan tahsilat ödemeler

– Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan mal ve/veya hizmet alımlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi ve toplam tutarın dikkate alınarak, toplam tutarın vergiler dahil 7.000 TL’yi aşması halinde, bedelin söz konusu limiti aştığı alımdan itibaren (bedelin alımın yapılmasından sonraki tarihlerde kısım kısım veya bütün olarak ödenmesi veya ödenmeye başlanması durumunda bedelin tamamına ilişkin) yapılan ödemeler,

2- Her bir mal ve/veya hizmet alımına ait bedelinin söz konusu limiti aşması halinde, işlemin toplam tutarı dikkate alınacağından her bir tahsilat ve ödeme tutarı,

3- Mal ve/veya hizmet alımlarına ait söz konusu limiti aşan (mal ve/veya hizmet bedelinin söz konusu limiti aşacağının baştan tespit edilebilebildiği/öngörülebildiği durumlarda limite bakılmaksızın) avans, depozito gibi ödeme ve tahsilatlar,

4- Bir sözleşme/anlaşma dahilinde süreklilik arz edecek şekilde kısım kısım yapılan alımların bir bütün olarak değerlendirilmesi ve baştan işlem bedelinin söz konusu limiti aşacağının öngörülebildiği durumlarda ödemelerin ve tahsilatların tamamının, öngörülemediği durumlarda ise alım bedelinin söz konusu limiti aşacağının anlaşıldığı tarihten sonraki ödemelerin ve tahsilatların, her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile,

5- Araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemeler,

Aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılmak zorundadır.

İlgili Tebliğler kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunlu bulunan tahsilat ve ödemelerin bu kurumlarca mevzuatlarına göre düzenlenen belgelerle (dekont, hesap bildirim cetveli, alındı vb.) tevsiki zorunludur.

Tevsik zorunluluğu kapsamında yapılan işlemler için aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler yapılan işlemi değil o işleme ilişkin tahsilat veya ödemeyi tevsik etmektedir. Dolayısıyla tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması, bu zorunluluğu ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak Vergi Usul Kanununda yer alan belgeleri düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

B. Tevsik Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler

1) günlerde aynı kişi veya kurumlardan yapılan ve yukarıda belirtilen kapsamda olmayan, mal ve/veya hizmet alımları

2) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemelerin,

3) Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemelerin,

4) yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

5) Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin,

6) Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin,

7) 5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

8) Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin, faaliyet konuları kapsamında yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

9) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından; 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri, kesme çiçek ve süs bitkileri satışları ile söz konusu yerler dışında yapılmakla birlikte anılan Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında bildirime tabi tutulmuş satışlara ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

10) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

——–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.