Sirkü 1798 – Kurum kazancında aynı anda iki indirim (KVK 32 – 32/A)

Bilindiği üzere Kurumlar vergisi kanunun 32/7 inci maddesi gereği;

İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı (1/10/2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına,) 5 puan indirimli uygulanır.

Madde hükmü gereği bu uygulama 2023/3 üncü geçici vergi döneminden itibaren başlayacak.

32/8 inci maddesi gereği,

(2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere) Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre  indirimden faydalananlara bu fıkra kapsamında ayrıca indirim uygulanmaz.

Yine aynı kanunun 32/A maddesi, gereği,

(Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç) Kurumlar vergisi mükelleflerinin,

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlarına, ilgili teşvik belgesinde yer alan yatırıma katkı ve vergi indirim oranları dikkate alınarak yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren, yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmektedir.

Yukarıdaki madde hükümlerine göre Sanayi Sicil belgesine haiz olup yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapan mükellefler aynı zamanda da ihracatçı ise hem indirimli Kurumlar vergisi uygulamasına hem de münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına 5 puan indirim hakkına sahip olmaktadırlar.

Hal böyle olunca,

Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerden yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapanlar aynı vergilendirme döneminde üretim faaliyetinden ve mal ihracından elde ettikleri kazançları için Kurumlar vergisi Kanunun 32/7-8 maddesinin kapsamındaki indirimden hem de Kanunun 32/A maddesi kapsamındaki indirimli kurumlar vergisinden aynı anda yararlanmaları söz konusu olacaktır.

Bu durumda, önce 32/7 veya 8 kapsamında indirim uygulanacak sonra 32/A maddesine göre indirimli Kurumlar vergisi uygulanması gerekecektir.

————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.