Sirkü 1760 – Şirket hisselerinin satışında değer artışı kazancı uygulaması

Bilindiği üzere GVK nun mükerrer 80 inci maddesi gereğince, Limited şirket ortaklık hisseleri ne zaman satılırsa satılsın, bundan doğan kazançlar “değer artışı kazancı” olarak, gelir vergisine tabidir.

Aynı madde gereği Anonim Şirketlerde ise ortaklık hisselerinin iktisap (edinme) tarihinden itibaren iki yıl geçtikten sonra satılması (elden çıkartılması) “değer artışı kazancı” olarak gelir vergisine tabi tutulmamaktadır.

1 Sıra nolu Kurumlar vergisi genel tebliği 19.3.3 Devir ve bölünmelerde elde edilen hisselerin iktisap tarihi başlıklı bölümü gereği,

Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 inci maddeleri kapsamında gerçekleştirilen devir ve bölünme (kısmi bölünme dahil) hallerinde, devir olan veya bölünen şirketin ortaklarına verilen hisselerin iktisap tarihi olarak, bu yeni hisselerin verilmesine neden olan devrolan veya bölünen şirketin hisselerinin iktisap edildiği tarihin esas alınması gerekmektedir.

Kurumlar vergisi kanunun 19 uncu maddesi gereği

– Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması.

– Münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi.

şartıyla tür değiştirmeleri de devir hükmündedir.

Yine KVK nun 20 inci maddesi hükmü gereği de Devirlerde, devir şartlarına uyulduğu takdirde, münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir; birleşmeden doğan kârlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez:

Yasal mevzuat böyle olunca ortaklar şirket ortaklık paylarının satışında değer artışı kazancına muhatap olmamak için en az iki yıl önce kurulan limited şirketleri A.Ş. ye dönüştürüp ortaklık paylarını hisse senedine bağlayarak ortaklık hisselerini satmaktadırlar.

Hal böyle iken bir mükellef tarafından

“…… Ltd. Şti.’nin 10.11.2003 tarihinde tescil edilerek kurulduğu, söz konusu limited şirketin 01.12.2015 tarihinde nevi değişikliği yaparak anonim şirkete dönüştüğü ve unvanının ………………. A.Ş. olduğu, 10.05.2017 tarih ve 2017/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile sahip olunan tüm hisseler için hisse senedi bastırıldığı, bahse konu hisse senetlerinin satışa konu edilmesi durumunda söz konusu hisse senetlerinin ilk iktisap tarihi olarak limited şirketin kuruluş tarihi olan 10.11.2003 tarihinin mi, nevi değişikliğinin gerçekleştiği 01.12.2015 tarihinin mi, yoksa hisse senetlerinin bastırıldığı 10.05.2017 tarihinin mi dikkate alınacağı”

hususunda Maliye idaresinden bilgi talep edilmiştir.

14/02/2018 tarihli B.07.1.GİB.4.34.16.01- 120-154561 sayılı “Nev’i Değişikliği Dolayısıyla Anonim Şirkete Dönüşen Şirkette Nevi Değişikliği Nedeniyle Ortaklara Verilen Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi Başlıklı GİB İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının cevabi Özelgesinde  

“Ortağı bulunduğunuz limited şirkete ait ortaklık hakkınız, anonim şirkete dönüşmesinden sonraki bir tarihte (10.05.2017 tarihinde) hisse senedi çıkarılmak suretiyle hisse senedine bağlanmış olduğundan, sahip olduğunuz hisse senetlerinin satışının değer artış kazancı kapsamı dışında değerlendirilmesinin tespitinde, iktisap tarihi olarak şirket hisse senetleri üzerinde tasarruf hakkına sahip olduğunuz (hisse senetlerinin bastırıldığı) 10.05.2017 tarihinin esas alınması gerekmektedir.”

Denilerek kafalar ve uygulama karışık bir duruma sokulmuştur.

İdare hukukunda Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, tüzük ve yönetmelikler dışında genelge, sirküler, talimat, tebliğ, yönerge, gibi isimler altında normlar hiyerarşisine göre düzenleyici işlemler yapılmaktadır.

Normlar hiyerarşisi, hukuk normlarının derece ve kuvvetini belirlemekte ve bir hukuk düzeninde var olan normların çokluğu anlamına gelmektedir. Hukuk düzeni bir piramide benzetilecek olursa bu piramit anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve adsız düzenleyici işlemlerden (Genel tebliğler, Genelgeler, sirküler, özelgeler vb.) oluşan birden çok normun varlığını ifade etmektedir. 

Özelgeler, vergisel durumlar ve uygulamalar bakımından müphem ve tereddüt söz konusu olduğunda uygulamaya yön veren kaynaklardan olup, normlar hiyerarşisine göre esas kaynak olan kanun, yönetmelik ve genel tebliğlerden sonra gelmektedirler. Bu nedenle bu hiyerarşi dikkate alındığında özelgeler kanunlara, yönetmeliklere ve genel tebliğlere aykırı olamaz.

Bizce bu özelge de her ne kadar Kanun ve Genel tebliğe aykırı gibi görünse de aslında aykırı sayılmaz. Zira özelge dikkatlice irdelendiğinde mealen,

Tür değişikliği ve hisse basımı arasındaki tarih aralığının uzun olması nedeniyle bariz bir şekilde illiyet bağının kopmuş olduğu göz önünde bulundurulmuş ve genel uygulamadan farklı olarak bu durumda hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak basım tarihinin dikkate alınacağını belirtilmiştir.

Dolayısıyla Değer artışı kazancı vergisi uygulaması açısından Bizce,

Limited şirketlerin A.Ş. ye dönüştürülüp müteakiben hisse senedi bastırılıp ortaklık paylarının senede bağlanarak bu hisse senetlerinin satışında 2 yıllık edinim sürenin başlangıç tarihi olarak hisse senedinin edinim tarihi değil, limited şirket hissesinin edinim tarihin esas alınması gerekir.

Ama yine de mükelleflerin riske girmemek ve ilerde ihtilafa düşmemek açısından bu özelge dikkate alınarak veya tekrar yeni bir özelge talebinde bulunarak işlem yapmalarında da fayda vardır.

Ayrıca bu konun Gelir İdaresi tarafından ivedilikle tekrar değerlendirilmesi, mükelleflerin hak kaybına uğramaması ve ihtilaflara yol açmamak açısından önemlidir.

———————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.