İndirimli Kurumlar vergisinde Yatırıma katkı tutarı  Elektirikli araç üretiminde ÖTV ye mahsup

7 Nisan 2023 Sirkü 1751

7 Nisan 2023 tarih ve 32156 sayılı resmi gazetede 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamaların yapıldığı 1 sıra numaralı Kurumlar vergisi Genel tebliğinde değişiklik yapan 22 sıra nolu tebliğ yayımlandı.

Söz konusu tebliğin

Birinci maddesi ile

Yatırım teşvik sistemindeki kısmi tamamlama işleminde endeksleme uygulamasının esasları belirlendi.

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’ın ilgili maddesinde, yatırım süresi asgari 10 yıl olarak belirlenen ve entegrasyonu sağlayan fazlardan oluşan yatırımlar için asgari 5 milyar lira yatırım harcamasının gerçekleştirilmesini müteakip kısmi tamamlama işleminin yapılabileceği,

Yatırıma katkı tutarının, kısmi tamamlama işleminin yapıldığı hesap döneminin sonuna kadar yararlanılamayan kısmı, kısmi tamamlanan bölüme ilişkin yatırıma katkı tutarıyla sınırlı olmak üzere kısmi tamamlamanın yapıldığı hesap dönemini izleyen yıllarda VUK hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınabileceği,

Açıklandı.

İkinci maddesi ile,

Türkiye’de elektrikli araç üreten firmaların yatırıma katkı tutarlarının ÖTV’ye mahsubuna ilişkin esas ve usuller belirlendi.

Tebliğde,

-Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen elektrik motorlu taşıt araçlarına yönelik yatırım teşvik belgesi olan şirketlerin yatırıma katkı tutarlarının, özel tüketim vergilerine mahsuben kullandırılması,

– Mahsuben veya nakden iade için gerekli belgeler,

– İade işlemi için yapılması gerekenler,

açıklandı.

Tebliğe göre,  31 Aralık 2035’e kadar azami 960 bin araç için kullanılmak üzere, Yatırıma katkı tutarının belirlenen kısmı bu yatırım kapsamında üretilen araçların ilk iktisabı dolayısıyla ödenen ÖTV’den mahsup edilmek suretiyle kullanılabilecek.

Yatırıma katkı tutarının ÖTV’ye mahsuben kullanılması için

-Yatırımların, proje bazlı teşviklerden yararlanabilecek nitelikte olması,

– Sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirilen  Ar-Ge faaliyetleri sonucu geliştirilen elektrik motorlu taşıt araçlarına yönelik olması

Şart.

————————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.