7440 sayılı Bazı alacakların yeniden yapılandırması

10 Mart 2023 Sirkü 1745

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM kabul edilerek 12 Mart 2023 tarih ve 32130 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun yayımını müteakip yürürlüğe girecek

Kanunla ana başlıkları itibariyle;

– Kamu alacakların yeniden yapılandırılması ve İhtilaflı alacakların tasfiyesi,

– Matrah artırımı,

– İşletme kayıtlarının düzeltilmesi,

– Devir yoluyla birleşmelerde, devrolan kurumun devir öncesinde iştirak alımına ilişkin finansman giderlerinin, devralan şirkette gider olarak dikkate alınabilmesi,

– Genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnası tutarının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutar olarak değiştirilmesi,

– Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi dışında teşvik kapsamında çalışılabilecek süreye ilişkin Cumhurbaşkanının sahip olduğu %75’e kadar artırma yetkisinin %100’e çıkartılması,

– Depremler nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki mükellefler için yapılan diğer düzenlemeler,

– Deprem nedeniyle getirilen yeni ek vergi,

Düzenlemeleri yapıldı.

Mükellefler yapılandırma için 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvurabilecekler. İlk taksit ödemelerin de son gün 30 Haziran 2023

Yapılandırılacak alacaklar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB(Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı)  tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş ve kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları yapılandırma kapsamında.

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergiler ve vergi cezaları, idari para cezaları, AATUHK göre takip edilen alacaklar. Gümrük vergileri ve idari para cezaları ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar yapılandırma kapsamında.

Yapılandırmaya ilişkin özet tablo aşağıya çıkarılmıştır.

DurumÖdenecek tutarlar
Kesinleşmiş veya vadesi henüz gelmemişvergi asıllarının tamamı,Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si, Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar
İhtirazi kayıtla verilen beyannamelervergi asıllarının tamamı, Gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar
yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklarKesinleşen vergilerin tamamı,Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si, Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar
ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemişVergi asıllarının %50 si ve ilave olarak  %50 lik kısım üzerinden,Yİ/ÜFE oranlarına göre  hesaplanacak tutar ile Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i ,
Vergi Mahkemesi Tarhiyatı Terkin Etmişseİlk tarhiyata/ tahakkuka esas verginin %10’u ve %10’luk kısmı üzerinden, aylık Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar ile Asla bağlı olmayan cezaların % 10’u,
Vergi Mahkemesi Tarhiyatı Tasdik EtmişseTasdik edilen kısmın tamamı, terkin edilen kısmın % 10’u, Asla bağlı olmayan cezalarda tasdik edilen ceza tutarının % 50’si, terkin edilen ceza tutarının % 10’u,Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, bunların yerine, Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar
Danıştay veya bölge idare mahkemesi bozma kararı vermişse Vergi asıllarının %50 si, Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i,Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, bunların yerine, Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar
 Uzlaşma aşamasındaVergi aslının %50 si,Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i , Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, bunların yerine, Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar
İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan VergilerVergi asıllarının %50 si, Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i , Gecikme faizleri yerine verginin vade tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar aylık Yİ-ÜFE oranlarıyla hesaplanacak tutar
Pişmanlıkla veya Kendiliğinden Yapılan BeyanlarVergi aslının tamamı,Pişmanlık zammı veya gecikme faizi yerine Kanunun yayımlandığı tarihine kadar Yi-ÜFE tutarı

Matrah artırımı

Mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilmiş veya beyan dışı bırakılmış 2018 (Dahil) 2022 (Dahil) yılı gelirlerini belli oran ve tutarlar dahilinde artırarak beyan edilebilecek.

Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin artırımda bulunulan vergiler ve dönemler için artırılan vergilerin ödenmesi şartıyla artırımda bulundukları yıllar için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin artırımda bulundukları vergi matrahlarının yanı sıra ilgili kanuna göre vergi tevkifatına tabi olan kazanç ve iratları üzerinden tevkif edilen vergileri de artırmak zorunda.

Gelir (stopaj) vergisi ve kurumlar (stopaj) vergisine ilişkin vergi ve matrah artırımında bulunanlara artırıma konu ödemeler dolayısıyla gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.

KDV mükellefleri, vergi artırımında bulunmaları ve ödemeleri halinde, artırımda bulundukları dönemler için haklarında KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyatına muhatap tutulmayacak.

2022 yılı için matrah artırımında bulunan gelir vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutanlar için 105 bin liradan; bilanço esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek erbabı için 200 bin liradan, kurumlar vergisi mükellefleri için 500 bin liradan an az olamayacak.

2022 takvim yılına yönelik matrah artırımında bulunulabilmesi için bu yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamelerde beyan edilen vergiye esas matrahların, 2021 takvim yılında beyan edilen matrahın yüzde 122,93 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar ile 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde beyan edilen matrahın yüzde 40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutarın yüksek olanından az olmaması şartı aranacak.

Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri için matrah artış oranları ve asgari matrah artış tutarları aşağıdaki gibi olmuştur.

MÜKELLEFİYET ŞEKLİYILASGARİ ARTIRIMARTIRIM ORANIVERGİ ORANIİNDİRİMLİ ORAN
İŞLETME HS. ESASI201863.000 TL0,350,200,15
İŞLETME HS. ESASI201966.400 TL0,300,200,15
İŞLETME HS. ESASI202070.500 TL0,250,200,15
İŞLETME HS. ESASI202175.000 TL0,200,200,15
İŞLETME HS. ESASI2022105.000 TL0,250,200,15
BİLANÇO HS. ESASI201894.000 TL0,350,200,15
BİLANÇO HS. ESASI201999.600 TL 0,300,200,15
BİLANÇO HS. ESASI2020105.800 TL0,250,200,15
BİLANÇO HS. ESASI2021112.400 TL0,200,200,15
BİLANÇO HS. ESASI2022200.000 TL0,250,200,15
KURUMLAR VERGİSİ2018200.000 TL0,350,200,15
KURUMLAR VERGİSİ2019215.000 TL0,300,200,15
KURUMLAR VERGİSİ2020230.000 TL0,250,200,15
KURUMLAR VERGİSİ2021260.000 TL0,200,200,15
KURUMLAR VERGİSİ2022500.000 TL0,25

Gelir ve kurumlar vergisi stopajlarında ve KDV de matrah artırımı için aşağıdaki oranlar uygulanacaktır.

YılÜcret, Serbest Meslek, Kira ve Kar Payı Ödemelerinde Artırım OranıYıllara yaygın inşaat işleri istihkaklarında Artırım OranıKDV matrah artırım oranı
2018613
2019513
2020412,5
2021312
2022212

Bu düzenlemeye göre matrah veya vergi artırımında bulunulması, yayımı tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerine engel teşkil etmeyecek. Ancak maddede yer alan inceleme yapma hakkına yönelik hükümler saklı kalmak kaydıyla vergi incelemeleri ve takdir işlemleri düzenlemenin yayımını izleyen 7 iş günü içinde sonuçlandırılamaması halinde bu işlemlere devam edilmeyecek. Bu süre içinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacak.

Vergi Usul Kanunu’ndaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenlerin”, aynı kanunda yer alan bazı fiilleri işleyenler, terör suçundan hüküm giyenlerin ve haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler bu düzenlemenin matrah veya vergi artırımına ilişkin hükümlerinden yararlanamayacak.

Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte ödenmesi gerekecek.

Matrah ve vergi artırımı dolayısıyla verilen beyannamelere ait damga vergisi, matrah ve vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergilere ilişkin ilk taksit ödeme süresi içinde ödenecek.

Matrah ve vergi artırımlarıyla ilgili beyannamelerden 1000 lira damga vergisi alınacak, bu vergi indirim hesaplanmasında dikkate alınmayacak.

Matrah artırımından yararlanamayacaklara ilişkin tablo

Gelir ve Kurumlar vergisi,
 Gelir stopaj ve KDV        
 
Matrah artırımında bulunamayacaklar
-Defter kayıt ve belgeleri yok edenler,
-Defter sayfalarını yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar
-Belgelerin asıl ve suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler,
-ÖKC mührünü kaldıran. Donanım veya yazılımını değiştiren veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ÖKC hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, ÖKC veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler,
-Terör suçundan hüküm giyenler,
-Haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler.
Matrah artırımında bulunulsa bile
KDV yönünden inceleme yapılabilecek durumlar
-Sonraki döneme devreden KDV (Sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden yapılan incelemelerde artırım talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemez. )
-İhraç kayıtlı teslimler,
-İade hakkı doğuran işlemlerden terkin ve iade işlemleri.
-Fiilî ya da kaydî envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğu veya belgesiz hizmet satın alındığının tespiti,
-Müteselsil sorumluk

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi

gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle, kanunda öngörülen süre içinde vergi dairelerine bir envanter listesi ile bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilecek.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler aktiflerine kaydettikleri emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için iki ayrı karşılık hesabı açacak. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiyesi halinde sermayenin bir unsuru olarak sayılacağı için vergilendirilmeyecek.

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2022 itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları, ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını, kanunda öngörülen süre ve şekilde vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilecek. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 oranında verginin hesaplanarak beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekecek.

özet tablo aşağıya çıkarılmıştır.

İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan
Emtia  Bilançonun aktifinde özel karşılık hesabı açılır.   Ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez.   İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydederler.   Tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenir.   Ödenen vergi genel esaslara göre indirilir, ancak iadeye konu edilmez  
Makine, teçhizat ve demirbaşlar  Bilançonun aktifinde özel karşılık hesabı açılır.   envantere kaydedilir ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman addolunur.   Tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenir. Bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez.   Kapsamında bildirilen kıymetlerin satılması hâlinde satış bedeli, bunların deftere kaydedilen değerinden düşük olamaz.  
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan
Emtialar  Aynı nev’inden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler.   Ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksit beyanname verme süresinde, diğerleri takip eden birinci ve ikinci ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir.  
Makine teçhizat ve demirbaş  Kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedellerini dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler.   Ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksit beyanname verme süresinde, diğerleri takip eden birinci ve ikinci ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir.  
Kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar  31/12/2022 tarihli bilançolarında görülen ancak işletmelerinde bulunmayan bu tutarların net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31.5.2023 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.  

ödeme

Yapılandırılan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi durumunda,  gecikme faizi veya gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi dikkate alınarak  hesaplanan faiz tutarının %10’u ödenecek.

 İlk iki taksit zamanında ödenirse, bir takvim yılında üç veya daha az taksitin  süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, yapılandırma bozulmuyor. Ödenmeyen veya eksik ödenen  taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikme zamlı ödenecek.

İlk iki taksit zamanında ödenmezse veya bir takvim yılında üçten fazla taksit süresinde ödenmezse veya eksik ödenirse yapılandırma bozuluyor.

Yapılandırmanın bozulması halinde ödenmiş tutar  kadar Kanun hükümlerinden yararlanılabiliyor. 

Matrah/Vergi artırımı nedeniyle tarh edilen vergilerin Kanun’da belirlenen süre ve şekilde  ödenmemesi durumunda, madde hükmünden yararlanılamıyor. Başka bir ifade ile matrah veya vergi artırımı yapılan yılla ilgili olarak inceleme ve tarhiyat yapılabilecek. Ayrıca tahakkuk eden vergi gecikme zamlı olarak tahsile devam ediliyor.

Devir yoluyla birleşmelerde, devrolan kurumun devir öncesinde iştirak alımına ilişkin finansman giderlerinin, devralan şirkette gider olarak dikkate alabilecek.

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren KV Kanunun 19. maddesi kapsamında yapılan devirde, iştirak hissesi veya pay alımı dolayısıyla yapılan devir sonrasına ait finansman giderlerinin, devralan şirkette gider olarak dikkate alınabilecek.

Genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnası

Genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnası tutarı, 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere, gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutar olarak belirlenecek.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi dışında teşvik

Düzenlemeyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle teknoloji geliştirme bölgesi dışında teşvik kapsamında çalışılabilecek süreye ilişkin Cumhurbaşkanına verilen yüzde 75’e kadar artırma yetkisi yüzde 100’e çıkarıldı.

Depremin etkilerinin giderilmesine yönelik düzenlemeler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkiler dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların ve ödenecek taksitlerin süreleri birer ay uzatılacak. Mücbir sebep hali ilan edilen illerdeki dairelere borçlu olanlar, mücbir sebebin sona erdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar başvuracak ve ödemelerini bu süreyi takip eden aydan başlamak üzere belirtilen süre ve şekilde yapacak.

Depremden kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, işverenler tarafından 6 Şubat-31 Temmuz 2023 tarihlerinde mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile 50 bin lirayı geçmeyen nakdi yardımlar prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Bu yardımlar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak.

Depremden etkilenen vatandaşlara, sahibi oldukları konutları ikamet amacıyla bedelsiz olarak tahsis eden konut sahipleri için emsal kira bedeli uygulanmayacak.

Depremde vefat edenlerin mirasçılarına, sigorta ve emeklilik şirketlerince ve Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak.

Depremde ölenlerin mirasçılarına veraset yoluyla intikal eden mallar ile bunların eşine, çocuklarına, anne ve babasına işverenlerce yapılan yardımlar, veraset ve intikal vergisinden istisna tutulacak. Bu şekilde gerçekleşen intikaller nedeniyle veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmeyecek, ilişik kesme belgesi aranmayacak.

Ek vergi

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin yüzde 10 oranında; kurumlar vergisi istisnaları ile yurt dışından elde edilen ve en az yüzde 15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise yüzde 5 oranında tek seferlik ek vergi alınacak.

Depremden etkilenen 11 il ile Sivas’ın Gürün ilçesindeki kurumlar vergisi mükellefleri kapsam dışında tutulacak.

Hesaplanacak verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecek.

Hesaplanan söz konusu vergi, gider ve indirim olarak dikkate alınmayacak; kurumlar vergisi, geçici vergi ve tevkif suretiyle kesilen vergiler ile varsa yurt dışında ödenen vergiler dahil hiçbir vergiden mahsup edilemeyecek.

Söz konusu verginin, ilk taksiti kurumlar vergisi ödeme süresi içinde, ikincisi ise bu süreyi takip eden dördüncü ayda olmak üzere iki taksitte ödenecek.

Diğer Düzenlemeler

Yasayla kesinleşmiş SGK alacaklarına da yapılandırma imkanı da getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022’den önce olduğu halde 1 Ocak 2023 itibarıyla ödenmemiş ve tüm tahsil daireleri itibarıyla asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak, feri alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçilecek. Bu durumda idari para cezalarından yüzde 25 indirim yapılacak, yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması halinde feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.

Kanunda yer alan azami süreler aşılmamak şartıyla yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru sırasında tercih edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SGK’ye bağlı tahsil dairelerinin düzenleme kapsamındaki alacakları, kredi kartıyla da ödenebilecek.

Birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde yapılması koşuluyla kalan taksitlerden bir takvim yılında en fazla üç taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde düzenleme hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak.

Öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilen ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri ile düzenleme kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecek.

Vadesi 31 Aralık 2022’den önce olduğu halde 1 Ocak 2023 itibarıyla ödenmemiş ve tüm tahsil daireleri itibarıyla asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek.

Sporcuların ücret ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergileri

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin; ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilmiş ve vadesinde ödenmiş olması kaydıyla, vergi dairesince ilgili kulüp ve şirketlerce açılan özel hesaplarına aktarılacak.

Özel hesaba aktarılan tutarlar; amatör spor faaliyetleri ile futbol kulüpleri ve futbol spor anonim şirketlerinin altyapıları dahil altyapı spor eğitim tesislerinde sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler için kullanılabilecek. Bu tutarlar, bu kapsamındaki sporcu, çalıştırıcılar ve diğer spor elemanlarının sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör ve altyapı faaliyetlerine ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, federasyon vize, lisans, tescil ve katılım gibi harcamalar için de kullanılabilecek.

———————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.