Kahramanmaraş Depremi nedeniyle yapılan Bağış ve Yardımlar

9 Şubat 2023 Sirkü 1736

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirimi ile bu amaçla yapılan mal teslimlerinde KDV nin durumunun ne olacağı merak konusu olmuştur.

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının

o yıla ait kazancın % 5’ine kadar olan kısmı GVK 89 uncu ve KVKK 10 maddeleri gereği vergi matrahından indirilebilmektedir.

Öte yandan

GVK nun 89/10 ve KVK 10/e maddesi gereği Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı.

GVK 89/11 KVK 10/f maddesi gereği İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımların tamamı. Aynî bağış ve yardımların ise kurum kazancının veya beyan edilen gelirin %5’i

Gelir ve Kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir.

Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan ve koordine edilen kampanya çerçevesinde Başkanlıkça ilan edilecek banka hesaplarına bağış olarak yatırılan tutarların tamamı, yukarıda belirtilen hüküm çerçevesinde kurum kazancından indirilebilir.

İndirilebilecek bağış tutarı, bağışın yapıldığı yılın kurum kazancıyla sınırlıdır. Bağışın yapıldığı hesap döneminde indirilemeyen tutarın sonraki dönemlere devredilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gereklidir.

Ayni bağış ve yardımın, ticari işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, işletmeden çekip bağışlanan değerler için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması gerekir.

Ayni değerlerin, dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanmış olması durumunda ise bu kurum ve kuruluş tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzası bulunacaktır.

Nakdi bağışların indirilebilmesi, bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi şartıyla mümkündür.

Gelir ve kurum kazancının %5 ile sınırlı olan bağışlarda hesaplamaya esas olacak kazancının [Ticari Bilanço Karı – (İştirak Kazançları + Geçmiş Yıl Zararları+ KKEG)]formülüyle hesaplanması gerekir.

Ayrıca,

KDV Kanunun 17/b-2 maddesi gereği Genel ve katma bütçeli daireler. il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler. Üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar. Kanunla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları. siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları. Kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara,  bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları KDV den istisnadır.

———————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.