Şirketler, Kooperatifler, dernek ve Vakıflara ait iktisadi işletmelerde bildirim zorunluğu kaldırıldı

18 Ocak 2023 Sirkü 1727

18 Ocak 2023 tarih ve 32077 sayılı resmi gazetede yayımlanan 546 sıra nolu VUK Genel tebliği ile, 

1 Şubat 2023 tarihinden itibaren

– Anonim Şirketlerin

– Limited şirketlerin,

Kooperatiflerin (1581 syl. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlik kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri Hariç)

Kolektif şirketlerin

– Komandit şirketlerin

– Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye deki şubelerin

– Dernek ve Vakıflara ait iktisadi işletmelerin

Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilen

– İşe başlama,

– İşi Bırakma,

– Şube açılış,

Merkez adres değişikliği,

– 1 Şubat 2023 tarihinden sonra açılan şubelerin adres değişikliği ile kapanışı, (1.2.2023 tarihinden önce açılan şubelerin adres değişikliği ile kapanış bildirimi Vergi Dairesine Bildirilmeye devam edecek)

– Unvan değişikliği,

– 6102 sayılı TTK 181 ve 194 maddesinde yer alan tür değişiklikleri

– Tasfiyeye giriş ve Tasfiyeden vazgeçme (tasfiyeye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecek)

İşlemlerine ilişkin bildirimler, mükellefler tarafından yapılan bildirim olarak kabul edilecek. Bu kapsamda söz konusu işlemler için mükellefler tarafından ayrıca vergi dairesine bildirimde bulunulmasına gerek bulunmamaktadır.

Diğer hususlar

(1) Gelir İdaresi Başkanlığı, Ticaret Sicili Yönetmeliği kapsamında ticaret siciline tescili zorunlu olan ancak yukarıda yer almayan işlemlere ilişkin bilgilerin Ticaret Bakanlığından elektronik ortamda temin edilmesi durumunda, resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlayacağı duyuru ile mükelleflerin bu işlemlere ilişkin bildirimde bulunma zorunluluğunu kaldırmaya yetkilidir.

(2) Vergi dairesi sicil kayıtlarına bir iş yerinin şube olarak kaydedilebilmesi için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 118 inci maddesinde yer alan şube tanımına uyması ve 121 inci maddesine istinaden ticaret siciline tescil edilmesi gerekmektedir. Yukarıda yer alan şube açılış, kapanış ve adres değişikliği işlemleri için ticaret siciline tescil kaydı yapılması yeterlidir. Bu işlemler için vergi dairesine bildirimde bulunulmayacaktır. Mükellefler, şubeler haricinde iş yerlerinin sayısında meydana gelen artış veya azalışları ise vergi dairesine bildirmeye devam edeceklerdir.

(3) Vergi dairesine bildirilmesi zorunlu olan işlemlerden 213 sayılı Kanunun 168 inci maddesinde belirlenen sürelerde ticaret siciline tescil ettirilenler için mükellefler tarafından bildirim yükümlülüğü süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır. Mezkûr maddede belirlenen süreler içerisinde ticaret siciline tescil ettirilmeyen veya süre geçtikten sonra tescil ettirildiği için Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda geç bildirilen işlemler nedeniyle bildirim yükümlüğünü zamanında yerine getirmeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır. Ancak, mükellefler tarafından ticaret sicili müdürlüğüne mezkûr Kanunun 168 inci maddesinde belirlenen sürede başvuruda bulunulmakla birlikte tescil işleminin bu süreden sonra yapılması durumunda bildirimde bulunma tarihi olarak başvuru tarihi esas alınacaktır.

(4) Yapılan yoklama veya incelemeler sırasında yukarıda yer alan işlemlerin ticaret siciline tescil ettirilmediği tespit edilirse vergi dairesi tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra bu durum ilgili ticaret sicili müdürlüğüne yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.