GVK Geçici 67 inci madde kapsamındaki stopajlar

29 Aralık 2022 Sirkü 1715

29 Aralık 2022 tarih ve 32058 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6618 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indirimi süresi 30.06.2023 tarihine kadar uzatıldı.

Söz konusu karar gereği;

Geçici 2 madde;

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 30/6/2023 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, bu kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanmaya devam edilecek

2) Mevduat faizlerinden;

     i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

    ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

    iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

    iv)Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

     i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

     ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

     iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.

Geçici 3’üncü madde;

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 30/6/2023 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanmaya devam edilecek

      i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

      ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

      iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

      iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5

       v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

         vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,”

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 30/6/2023 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında ”döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanmaya devam edilecek.

Geçici 4 üncü madde

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 30.06.2023 tarihi (Bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı kamu finansmanı ve Borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikasından elde edilen gelir ve kazançlara, bu kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 olarak uygulanmaya devam edilecek..

Geçici 5 inci Madde Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 30.06.2023 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dâhil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %5 olarak u