Serbest Meslek faaliyetinde Mesleki eğitim giderleri

20 Aralık 2022 Sirkü 1710

Serbest meslek mensupları faaliyetlerini daha verimli, daha iyi ve daha başarılı yürütmek amacıyla zaman zaman zorunlu veya isteğe bağlı olan mesleki eğitimlere ve organizasyonlara (TÜRMOB Eğitimleri, KGK Eğitimleri, bilirkişilik eğitimleri, konkordato eğitimleri vb.) katılmaktadırlar.

Bu eğitimler genellikle ücretli eğitimler olup bu eğitimler için ödenen ücretlerin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilip indirilmeyeceği ile bu harcamalara yönelik yüklenilen katma değer vergisi indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında meslek mensuplarınca Gelir İdaresi Başkanlığından özelge istenmiş olup bu isteme ilişkin olarak verilen GİB İstanbul VD Başkanlığının 14.04.2021 tarih ve 62030549-120[68-2021/65]-341666 sayılı özelge konuya açıklık getirmiştir.

İlgili özelge aşağıda özetlenmiştir.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği ile Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca, meslek mensuplarının alanlarında faaliyetlerini yürütebilmeleri için almaları gereken zorunlu eğitimler ve mesleki alanlardaki katılmaları gereken zorunlu sempozyum ve kongreler gibi organizasyonlar bulunmaktadır. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 68 inci maddesine göre giderlerin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi için kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip olması gerekmektedir. 

Buna göre, anılan Yönetmelikler uyarınca mesleki faaliyetin yürütülmesi için zorunlu olan eğitimler ve mesleki sempozyum ve kongreler gibi organizasyonlara katılım için yapılan ödemelerin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkündür. Dolayısıyla bu tür giderler dolayısıyla yüklenilen KDV de KDV Kanunun 30/d maddesi uyarınca indirim konusu yapılabilir.

Diğer taraftan,

Bilirkişilik faaliyeti öncesinde alınan eğitimler ile konkordato komiserliği listesine kaydolabilmek için alınan komiserlik eğitimleri için yapılan ödemelerin ise söz konusu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin ücret hükümlerine göre vergilendirilmesi nedeniyle, mesleki kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.

Dolayısıyla serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmeyen bu tür giderler dolayısıyla yüklenilen KDV’nin de KDV Kanun’un 30/d maddesi uyarınca indirim konusu yapılamaz.

————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.