Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı

2 Aralık 2022 Sirkü 1704

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapılmasına dair kararla değişiklik yapan 9435 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı 30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu karar ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1- Kararın 8 inci maddesine eklenen 7 numaralı fıkra ile bazı liman ve depolama tesisi yatırımlarının stratejik yatırım kapsamına alındı.

Dolayısıyla, endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari 3 milyar Türk Lirası tutarındaki liman ve depolama tesisi yatırımları

– Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil).

– Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması.

– Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması.

– Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD Dolarının üzerinde olması

Şartları ve komisyon değerlendirmesi olmaksızın stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verilebilecek.

2- Kararın 11 inci maddesi 1U/f bendi yürürlükten kaldırılarak Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi kapsamında faiz desteği kaldırıldı.

3-Aynı Kararın “Öncelikli yatırım konuları başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi

“ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde, Turizm Merkezlerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları”

Şeklinde değiştirilmiştir.

Değişikliğe göre, Turizm Merkezlerinde bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları da öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır.

4- Kararın 24’üncü maddesi 9 numaralı bendi yürürlükten kaldırılmış olup bundan böyle Yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılamayacak.

5-Kararıngeçici 8 inci maddesi a fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla KDV kanundaki düzenlemeye paralel olarakİmalat sanayiine yönelik 1/1/2017 ile 31/12/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın

6-Kararın EK-2a sayılı ve Bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler ve bölgeler itibariyle asgari yatırım tutarı veya kapasiteleri başlıklı tablosunun 29 sektör kodu,“Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)” bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektör numaralarından çıkarılmıştır.

7– Kararın EK2b sayılı tabloda yer alan 28 sektör kodunaAnkara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Muğla illerine karşılık gelen satırlara eklenmiştir.

Buna göre, 28 sektör kodunda yer alan “Metal Eşya” imalatı; Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde de desteklenecektir.

8- Kararın Dipnotlar bölümündeki 5 numaralı dipnotuna “6 ncı bölge hariç olmak üzere,” ibaresinden önce gelmek üzere “Modernizasyon cinsindeki un yatırımları ile” ibaresi eklenmiştir.

Buna göre, modernizasyon cinsindeki un yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.

9)  Kararın 9 numaralı dipnotunda yer verilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilmektedir.

Bu Karar ile 9 numaralı dipnotunun (f) bendinde yer alan “aynı organize sanayi bölgesinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, 5 inci bölge illerinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlarda, yatırımın aynı organize sanayi bölgesinde olma şartı kaldırılmıştır.

Yine bu Karar ile 9 numaralı dipnota aşağıdaki bent eklenmiştir.

Buna göre, sertifikalı tohum tasnif ve paketleme yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.

———————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.