e-İrsaliye uygulama kılavuzunda değişiklik

10 Eylül 2022 Sirkü 1681

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 7. Eylül 2022 tarihli duyuru ile 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin IV.3’üncü bölümünde e-İrsaliye uygulamasına ilişkin düzenlemeler güncellenmiştir.

Söz konusu duyuru aşağıda özetlendi.

e-İrsaliye kullanan mükellef sayısı ile düzenlenen e-İrsaliye sayısının son birkaç yılda hızlı bir şekilde artmasına bağlı olarak söz konusu düzenlemenin bazı durumlarda mal sevkiyatında gecikmelere sebep olabildiği anlaşılmış olup, Başkanlığımızca bu duruma ilişkin olarak teknik çalışmaların yapılmasına başlanmıştır.

Bununla birlikte, herhangi bir şekilde mal sevkiyatında sorun meydana gelmemesi bakımından İrsaliye Uygulama Kılavuzunun “13 E-İrsaliye Düzenlenme Süresi” başlıklı bölümüne 7/9/2022 ila 31/3/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) uygulanmak üzere bir fıkra eklenmiş olup, Kılavuzun söz konusu bölümünün güncel haline aşağıda yer verilmiştir.

“13 E-İrsaliye Düzenlenme Süresi e-İrsaliye belgesinin malın fiili sevk zamanından önce düzenlenmesi ve Başkanlık Sistemlerine iletilmesi zorunlu olup bununla birlikte uygulamadan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla yararlanılması halinde ise Başkanlık sistemlerine iletilmek üzere özel entegratör kuruluşların bilgi sistemlerine iletilmesi fiili sevkiyatın başlatılması açısından yeterlidir. Özel entegratör kuruluşların bu durumda kendilerine iletilen e-İrsaliye belgelerinin imzalama ve Başkanlık bilgi işlem sistemlerine iletimini, kendilerine iletim zamanından itibaren azami 15 dakika içinde gerçekleştirmeleri zorunludur

7/9/2022 ila 31/3/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) e-İrsaliye uygulamasından yararlanma yöntemine bağlı olarak aşağıda açıklanan koşullara uygun olarak e-İrsaliye düzenlenmesi söz konusu olabilecektir

a) e-İrsaliye uygulamasını GİB Portal Yöntemi veya Doğrudan Entegrasyon Yöntemi ile kullanan mükellefler tarafından düzenlenen e-İrsaliyenin, “1000-Zarf Kuyruğa Eklendi” veya “1100-Zarf İşleniyor” durum kodlarını alması halinde de fiili sevkiyat başlatılabilir. Ancak, ilgili birimlerce talep edildiği takdirde sevkiyata ilişkin tevsik yükümlülüğü e-İrsaliyeyi düzenleyene aittir.

b) e-İrsaliye uygulamasından özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla yararlanılması halinde ise e-İrsaliyenin, malın fiili sevk zamanından önce Başkanlık sistemlerine iletilmek üzere özel entegratör kuruluşların bilgi sistemlerine iletilmesi fiili sevkiyatın başlatılması açısından yeterlidir. Ancak bu kapsamda düzenlenen e-İrsaliyenin şema, şematron ve imza kontrollerinin özel entegratörler tarafından eksiksiz bir şekilde yapılmış olması gerekmektedir.”

————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.