Konutlarda KDV oranı

5 Ağustos 2022 Sirkü 1674

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı kararda muhtelif tarihlerde değişiklikler ve ilaveler yapıldığından konut teslimlerinde uygulanan KDV oranlarında zaman zaman tereddüt ve karışıklıklar yaşanmaktadır.

Bugünkü Son hali ile konutlarda KDV oranı

“I/B sayılı liste,11- sıra “(29/03/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 4.maddesi ile değiştirilen ibare; Yürürlük: 01/04/2022; Bu Kararın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için 1 inci ve 4 üncü maddelerde kaldırılan veya değiştirilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur.) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı  ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı, (%1)

II sayılı liste 35 inci sıra (29/03/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 9.maddesi ile eklenen sıra; Yürürlük: 01/04/2022) Konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı,( %8)

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 10 uncu maddesi gereğince de 1 Nisan 2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için 1 inci ve 4 üncü maddelerle kaldırılan ve değiştirilen hükümlerin uygulamasına devam edilir.”

Karar metninde görüleceği gibi maddenin lafzı biraz karışık ve anlaşılması zordur. Hal böyle olunca konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranları kafa karışıklıklarına neden olmaktadır.

Bu karışıklığı anlaşılır hale getirmek için aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren teslime konu konutlarda KDV aşağıdaki tablo esas alınarak hesaplanacaktır.

Yapı Ruhsat tarihiBüyük şehir belediye sınırları içindeki konutlarda                Arsanın m2 emlak vergi değeri ve KDV oranı150 m2 üstü konutlarda 
500 TL den az500-1.000 TL arası1.000TL üzeri
1.1.2013-31.12.2016%1%8%18%18 
10.7.2023 den sonra%1%10%20%20 
Yapı Ruhsat tarihiBüyük şehir belediye sınırları içindeki konutlarda                Arsanın m2 emlak vergi değeri ve KDV oranı150 m2 üstü konutlarda
1.000 TL den az1.000-2.000 TL arası2.000TL üzeri
1.1.2017 den sonra%1%8%18%18
10.7.2023 den sonra%1%10%20%20 
   
Yapı ruhsat tarihi      1 Nissan 2022’den sonraBüyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup bulunmadığı ve arsa vergi değerine bakılmaksızın.
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı  ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı,%1
Konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı%8
10.7.2023 tarihinden itibaren Konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı%10 
Yukarıdaki kapsama girmeyen konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %10 KDV oranı, aşan kısım içinse%18
10.7.2023 tarihinden itibaren Yukarıdaki kapsama girmeyen konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %10 KDV oranı, aşan kısım içinse%20 

– Arsa ve arazilerde KDV oranı 5359 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 1.4.2022 den itibaren %18 den %8 indirildi.(10.702023 den itibaren %10)

– İşyeri ve ticari binaların tesliminde KDV oranı % 18 olarak devam etmektedir (10.7.2023 den itibaren %20)

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.