SGK da e tebligat dönemi başladı

11 Aralık 2021     Sirkü 1596 

 

Bilindiği üzere 24 Eylül 2021 tarih ve 31608 sayılı resmi gazetede SGK yapılacak elektronik tebligatlara ilişkin yönetmelik yayımlanarak 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Yönetmelik gereği muhataplar en geç 31 Ocak 2022 tarihine kadar Kuruma başvurarak Elektronik tebligat adresi almak zorundalar

Söz konusu yönetmelik aşağıda özetlenmiştir. 

Elektronik ortamda tebliğ edilecek evraklar

Bundan böyle SGK ca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, bu yönetmelik hükümlerine göre elektronik ortamda tebliğ edilecek.

e Tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, diğer usullerle de tebligat yapılabilecek. 

Zorunlu olarak veya isteğe bağlı elektronik tebligat yapılacaklar 

5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin yirmi üçüncü fıkrası hükümlerine istinaden işverenler bu Yönetmelikte belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundalar.

Diğer muhataplar isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilecekler.

İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen bu kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamazlar. 

Elektronik tebligat adresi edinme ve bildirim yükümlülüğü 

Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Kurumca belirlenen sistem üzerinden, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür.

(Yönetmeliğe göre bu süre 31 Aralık 2021 tarihinde sona ermektedir. Ancak SGK ca, elektronik ortamda yapılacak tebligata İlişkin usul ve esasları açıklayan genelgenin 10 Aralık 2021 tarihinde yayımlanması ve e- Tebligat sisteminin aynı tarihte açılması nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana getirmiştir. Bu nedenle 31 Aralık 2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresi 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatılmıştır)

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür.

Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurumca belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür. 

SGK e-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şirketteki e bildirge yetkilisinin e devlet şifreleri ile sisteme girildikten sonra
Arama ekranına SGK E-TEBLİGAT BAŞVURUSU yazarak bu alana ulaşabilirsiniz.
Ekranlarda çıkan yönergeleri tamamlayarak başvuru işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

Telefon numarası ve mail adresinin güncel olması büyük önem arz etmektedir.

Elektronik tebligatın gönderilmesi ve muhatabına iletilmesi 

Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanır ve Kurum tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecek.

Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak.

Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanacak. Ancak evrakın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini müteakip e-tebligat kayıtları da silinebilecek.

Talep halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulacak.

Olay kayıtları aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılacak. 

Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması 

Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların

a) Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silinmesi (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil)

b) Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından tespit edilmesi

Halleri dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir

Muhatabın sorumluluğu 

Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap;

a) Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,

b) Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,

c) Bu Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,

ç) Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle,

yükümlüdür.

Bu sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar muhatabın sorumluluğundadır.

————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.