Yurt dışı ve yurt içi gündeliklerin (Harcırahlar) vergisel boyutu

13 Ağustos 2021     Sirkü 1570

 

Firmalarca çalışanlarına verilen yurt içi ve yurt dışı gündelikleri vergisel boyutu her zaman tereddütlere sebep olan konulardan biridir.

Harcırahlar genelde Kamuda yer bulan bir uygulama olmakla beraber büyük firmalar tarafından da sıkça uygulanmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 24. maddesinin (1) numaralı bendine göre, Harcırah Kanunu’na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler bütünüyle gelir vergisinden müstesnadır.

Aynı maddenin (2) numaralı bendine göre de Harcırah kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından;

– idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine,

– tasfiye memurlarına

ve

– Hizmet erbabına (Harcırah Kanunu’na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil)

Verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur);

Gelir vergisinden müstesnadır.

Harcırah Kanunu’nun 33’üncü maddesi gereğince verilen yurt içi gündeliklerinin miktarının her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenmektedir.

Ayrıca verilecek yurt dışı gündeliklerinin miktarının, gidilecek ülkeye, memur veya hizmetlilerin aylık veya ücretleri ile görevin mahiyetine göre mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirleneceği aynı kanunun 34’üncü maddesinde hüküm altına alınmıştır.

Harcırah Kanunu’nun 39. maddesine göre yurtiçi gündelikleri belirtilmiştir. Buna göre geçici bir görev nedeniyle şehir dışındaki bir yere gönderilen görevli personele

– Gidilen yerde ve yolda, öğle (saat 13:00) veya akşam (saat 19:00) yemeği vakitlerinden birini geçiren görevli personele 1/3 oranında,

– Yemek vakitlerinden her ikisini geçiren görevli personele 2/3 oranında,

– İki yemek vaktini ve geceyi de geçiren görevli personele tam gündelik verilir.

Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3468 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmıştır.

Firmalarca Yurt içi ve yurt dışı gündelikler Gerçek gider yöntemine göre veya Harcırah yöntemine göre olmak üzere iki şekilde ödenir. Ancak seyahat masrafları “gerçek (doğrudan) gider” veya “harcırah” yöntemlerinden yalnızca birisi ile karşılanabilir.

  1. Vergiden Müstesna Yurt İçi Gündelik Tutarı

1.1. Harcırah kanunu kapsamındaki kurumlar için GVK nun 24/1 maddesine göre, harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler bütünüyle gelir vergisinden müstesnadır.

1.2. Harcırah kanunu kapsamı dışındaki kurumlar için;

1.2.1. Gerçek gider yöntemine göre ödeniyorsa,

Personelin seyahatte olduğu dönemlerde kendisi tarafından karşılanan yeme ve yatma giderlerine ait belgeleri işverene ibraz etmesi ve işverenin sözkonusu belgelerde yer alan tutarın tamamını ilgili personele ödemesi halinde, sözkonusu ödeme gelir vergisinden istisnadır. Ancak, yapılan seyahatin iş ile ilgili olması, katlanılan giderin yapılan işin önemi ve genişliği ile orantılı olması ve seyahatin amacının gerektirdiği süreyi aşmaması hususlarına dikkat edilmelidir.

1.2.2 Harcırah yöntemine göre ödeniyorsa,

GVK nun 24 maddesine göre gerçek yol giderlerinin tamamının gelir vergisinden istisnadır. Aynı madde gereği Yeme ve yatma giderlerine karşılık yapılan ödemelerde vergi istisnası devletçe verilen gündelik tutarlar ile sınırlandırılmıştır.

Madde hükmüne göre, yeme ve yatma giderlerine istinaden nakden yapılan gündelikler, aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündelik ya da devletçe verilen gündeliklerin en yüksek tutarı ile kıyaslanmalı ve aşan kısım ücret olarak değerlendirilir.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun eki H-Cetveliyle belirlenen tutar çerçevesinde 01.01.2021-31.12.2021 döneminde, bu tutar 73,50 TL olarak belirlenmiştir.

Başka bir deyişle 2021 yılı 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında nakden ödenecek yeme ve yatma giderlerinin 73,50 TL si gelir vergisinden istisna, aşan kısmı ise ücret niteliğindedir.

  1. Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelik Tutarları

2.1. Harcırah kanunu kapsamında olan kurumlar tarafından verilecek sürekli görev yollukları ve maaş katsayıları 3468 sayılı kararda belirtilmiş olup 01.07.2021-31.12.2021 tarihleri arasında istisna uygulanacak tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğün 7/7/2021 tarihli ve 27998389-010.06.02-421208 sayılı Genelgesinde 1/7/2021-31/12/2021 döneminde geçerli olmak üzere; aylık katsayısının (0.179797), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının (2.814188), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısının ise (0.057019) olarak belirlendiği belirtilmiştir.

Buna göre 1 Temmuz 2021- 31 Aralık 2021 döneminde yurtiçi ve yurtdışı vergiden istisna harcırah tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

  Bürüt aylık tutarı
Ülkeler/ Para Birimi 4.522,26 TL den fazla 4.489,90

4.522,25 arası

4,094.34 4,489.89

arası

3,590.91 4,094.33

arası

2,978.70 3,590.90

arası

2,978.69 TL ve daha az
ABD (ABD Doları) 182 146 124 117 110 93
Almanya (Euro) 164 131 111 105 99 83
Avustralya (Avustralya Doları) 283 227 192 181 171 143
Avusturya (Euro) 166 132 112 106 100 84
Belçika (Euro) 161 128 109 103 97 81
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.238 988 838 791 746 627
Finlandiya (Euro) 148 119 100 95 90 74
Fransa (Euro) 160 127 108 102 96 81
Hollanda (Euro) 156 125 106 100 94 80
İngiltere (Sterlin) 115 91 78 74 69 59
İrlanda (Euro) 155 124 105 99 94 78
İspanya (Euro) 158 125 107 101 95 80
İsveç (İsveç Kronu) 1.359 1.085 919 867 819 687
İsviçre (İsviçre Frangı) 283 226 192 181 171 143
İtalya (Euro) 152 122 104 98 92 77
Japonya (Japon Yeni) 31.405 25.127 21.325 20.118 18.901 15.914
Kanada (Kanada Doları) 244 195 165 156 147 125
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 50 40 35 33 31 25
Lüksemburg (Euro) 161 128 109 103 97 82
Norveç (Norveç Kronu) 1.193 952 808 762 719 604
Portekiz (Euro) 155 124 105 99 93 78
Suudi Arabistan (Suudi Arabistan Riyali) 617 492 418 395 372 313
Yunanistan (Euro) 158 126 107 101 95 80
Kosova (Euro) 123 98 83 78 74 63
Diğer AB Ülkeleri (Euro) 127 101 86 81 76 65
Diğer Ülkeler (ABD Doları) 157 125 106 100 95 80

 

2.2. Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan firmalar tarafından sürekli görev mahalli dışında (yurtdışında veya yurtiçinde) geçici olarak görevlendirilen personele ödenecek harcırah ve harcırahların vergisel boyutlarına gelince;

– Fatura karşılığında ödenen gerçek yol (gidiş-dönüş) bedelinin tamamının gelir vergisinden istisnadır.

– 138 sıra nolu GVK Genel tebliğine göre Vergi Usul Kanunu uyarınca belgelendirilmesi kaydıyla Gider karşılığı olarak yapılan fiili yemek ve konaklama ödemelerinin tamamı (Devlet memuruna ödenen harcırah gündeliği ile mukayese edilmeksizin) vergiden müstesnadır. Ancak, yemek ve yatmak giderlerinin tevsik edilmemesi halinde, bu giderlere karşılık olarak verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen miktarı veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşan kısmının ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekir.

Diğer taraftan, personele fiili yemek ve yatmak giderleri dışında gündelik de ödendiği takdirde bu gündeliklerin tamamının ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekecektir.

– Konaklama bedelinin Vergi Usul Kanunu uyarınca belgelendirilmesi, yemek bedelinin belgelendirilememesi durumunda, konaklama bedelinin tamamının vergiden istisna edilmesi, yemek bedelinin ise bu giderlere karşılık olarak verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen (Yukarıdaki tabloda yer alan tutarları) miktarı aşan kısmının ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır.

– Yemek ve konaklama giderlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belgelendirilmemesi halinde, yapılan ödemenin aynı aylık seviyesindeki Devlet memuruna verilen gündelik tutarını (veya Devletçe verilen en yüksek gündelik tutarını-Yukarıdaki tabloda yer alan tutarları) aşmaması kaydıyla vergiden müstesna tutulması, aşan kısmın ise ücret olarak vergilendirilmesi, gerekmektedir.

– Yurt dışı harcırahlarında ilk on gün için %50 artırarak dikkate alınması gerekir. Seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurt dışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin %40’ına kadar olan miktarı için bir ödeme yapılmayacak %40’ını aşması halinde ise aşan kısmın %70’i ayrıca ödenecektir.

  1. ücret sayılan ödemeler,

İşverenler tarafından istisna kapsamında olmayan ve ücret olarak nitelendirilen gündelik ödemelerinin ilgilinin asıl ücreti ile birleştirilerek (yıl içindeki kümülatif ücret matrahına dahil edilerek) artan oranlı vergi tarifesine göre vergilendirilmesi ve ücret olarak vergilendirilen ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 1 ve 4 üncü bentleri uyarınca ücret gideri olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Ayrıca, gider karşılığı olarak fiili yemek ve konaklama giderleri ile gerçek yol giderinin Vergi Usul Kanunu’nun “İspat Edici Kağıtlar” başlıklı 227. maddesinde; “Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmüne göre, VUK’un 229-242. maddelerde sayılan tevsik edici belgelerle belgelendirilmesi gerekmektedir

 

———————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.