İdari yargılama kanunda bazı süreler kısaltıldı.

14 Temmuz 2021     Sirkü 1563

14 Temmuz 2021 tarih ve 31541 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7331 sayılı kanunla 2577 sayılı İdari Yargılama kanunun idari makamların sükutu, üst makamlara başvuru ve doğrudan doğruya tam yargı davası açılması ile ilgili 10,11 ve 13 üncü maddelerindeki sürelerinde değişiklik yapıldı.

Söz konusu kanunla İdari yargılama kanunun madde 10 idari makamların sükutu ve madde 11 üst makamlara başvurma başlıklı maddelerindeki idare lehine olan süreler kısaltıldı.

özetle;

– İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabiliyorlar ve başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılıyordu. Altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştay’a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabiliyorlardı.

Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebiliyordu. Bu takdirde dava açma süresi işlemiyordu. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemiyordu.

Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idarî makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açılabiliyordu.

7331 sayılı kanunun 1,2 ve 3’üncü maddesiyle yapılan değişiklikle Buradaki 60 günlük süreler bugünden itibaren 30 gün, 6 aylık bekleme süresi de 4 ay olarak uygulanacak.

Ayrıca aynı kanunun 24’üncü maddesine “Kararlar, verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılır ve imzalanır.” hükmü eklenerek karar yazımındaki süre serbestisi 30 günle sınırlandırılmıştır.


Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.