Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarında değişiklik

29 Mayıs 2021     Sirkü 1552

 

Ticaret Bakanlığınca

28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelik 29 Mayıs 2021 tarih ve 31495 sayılı resmi gazetede yayımlandı.

Söz konusu yönetmelikle yapılan değişiklik gereği bundan böyle,

– Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay sahiplerine gönderilecek mektuplarda temsilcilerin kimlikleri ve bunlara ulaşılabilecek iletişim bilgileri yer almayacak.

– Toplantıda hazır bulundurulacak belgelerden hazır bulunanlar listesine ilave olarak varsa “hamiline yazılı pay sahiplerine ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesi” bulundurulacak ve çizelge yönetim kurulu başkanı veya başkanın yetkilendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanacak.

– Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesinde isim veya unvanları bulunmak ve hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını genel kurul toplantısına katılabilecekler listesini imzalamadan önce yönetim kuruluna ispatlamak suretiyle genel kurul toplantısına katılabilecekler.

– Yönetmeliğe eklenen Geçici 3. madde ile “Hamiline yazılı pay senedi sahipleri için geçiş hükmü” belirlenmiştir.

31/12/2021 tarihine kadar, genel kurulu toplantıya çağıranlar, Türk Ticaret Kanunu geçici 14 üncü maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunan ancak henüz Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmeyen pay sahiplerini de genel kurula katılabilecekler listesine dâhil eder. Hamiline yazılı pay senedi sahibi; gerçek kişi ise kimliğini, tüzel kişi ise tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi ve kimliğini ibraz etmek suretiyle genel kurula katılabilecekler listesini imzalar.”

– Yönetmeliğin EK-5 İç Yönerge Örneğinin 2 inci ve 16 ıncı maddelerinde yer alan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” ibareleri “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.