2020 yılı KV beyannamesine eklenecek Mali Tablolar

6 Nisan 2021     Sirkü 1534

2020 yılı aktif toplamı 27.682.100 TL veya net satışlar toplamı 61.515.200 TL’yi aşan mükelleflerin, 2021 yılında verecekleri yıllık kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir

Ancak 8 Sıra MSUGT’ de, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin 1998 yılından itibaren verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece “Kar Dağıtım Tablosunu eklemelerinin yeterli bulunduğu belirtilmiştir.

Bu nedenle, 2020 yılı aktif toplamı 27.682.100 TL veya 2020 yılı net satışlar toplamı 61.515.200 TL’nı aşan mükelleflerin, 2021 yılında verecekleri 2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesine ek mali tablolardan sadece kâr dağıtım tablosunu eklemeleri yeterlidir.

2020 Yılı Kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek mali Tablolar aşağıya çıkarılmıştır.

MALİ TABLOLAR BLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ MÜKELLEFLERDEN

2020 yılı aktif toplamı 27.682.100 TL’yi veya net satışları 61.515.200 TL’yi

AŞMAYANLAR AŞANLAR
Gelir Vergisi Beyannamesi Kurumlar Vergisi Beyannamesi Gelir Vergisi Beyannamesi Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Bilanço Eklenecek Eklenecek Eklenecek Eklenecek
Gelir tablosu Eklenecek Eklenecek Eklenecek Eklenecek
Kar dağıtım tablosu İsteğe bağlı İsteğe bağlı Eklenecek Eklenecek
Satışların maliyeti tablosu İsteğe bağlı İsteğe bağlı Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek
Fon Akım Tablosu İsteğe bağlı İsteğe bağlı Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek
Net akım tablosu İsteğe bağlı İsteğe bağlı Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek
Özkaynaklar değişim tablosu İsteğe bağlı İsteğe bağlı Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek
Ticari kardan mali kara ulaşmak için Yapılan Hesaplamayı gösteren bildirim Eklenecek Eklenmeyecek Eklenecek Eklenmeyecek

Vergi Usul Kanunu’nun 353/6’ncı maddesine göre, Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 2021yılı için 9.000 TL özel usulsüzlük cezası, Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanname ekleri ve düzenlemelere uyulmaması halinde ise aynı kanunun 352/Ⅱ-7 maddesine göre usulsüzlük cezası kesileceği unutulmamalıdır.

—————————