YouTuber lerin kazancının vergilendirilmesi

15 Mart 2021     Sirkü 1522

Günümüzde internet ortamında verilen reklam hizmetlerinden (Youtuber) gelir elde etmek gittikçe yaygınlaşmaktadır.

Genellikle bu tür gelirleri de video paylaşım ağı Youtube’u etkin olarak kullanan, video yükleyen, kanal çalıştıran YouTuber dediğimiz insanlar elde etmektedir.

Youtuber lerin ödemeleri Google firması tarafından veya doğrudan reklam verenler tarafından yapılmaktadır. Bu ödemeler YouTuber lerin izlenme oranlarına göre yüksek meblağlara ulaşabilmektedir.

Bu meblağların yükselmesi Maliye idaresini de harekete geçirmiş olup vergi incelemelerini de tetiklemiştir. Maliye idaresince geriye yönelik olarak 5 yılı kapsayan incelemeler başlatılmış bu incelemeler neticesinde birçok YouTuber e vergi ve cezalı tarhiyatlar yapılmaya başlanmıştır.

Hal böyle olunca da bu inceleme ve tarhiyatlar neticesinde YouTuber lerin gelirlerinin vergilendirilip vergilendirilmeyeceği vergilendirilecekse ticari bir faaliyet kapsamında mı mesleki faaliyet kapsamında mı vergilendirileceği, ödemeler sırasında reklam verenlerce tevkifat yapılıp yapılmayacağı gibi birçok konu da tereddütler, tartışmalar ve ihtilaflar ortaya çıkmıştır.

Konu henüz ne Gelir İdaresince ne de yargı merciince net bir şekilde çözülmüş değildir.

Şu ana kadar yapılan tarhiyatlar üzerine henüz bir Nihai yargı kararı çıkmış değildir.

Maliye idaresince ise konu ile ilgili olarak sadece GİB Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı 13.11.2019 tarih ve 50426076-120[37-2019/20-727]-E.129069 sayılı özelgesi mevcuttur.

Söz konusu özelge de özetle;

“- Ticari ve sınai faaliyetlerden doğan bu kazançların ticari kazanç olduğu,

– GVK nun 2 inci maddesinde yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratlar için, Kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verileceği, beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanmasının zorunlu olduğu,

– GVK nun 94’üncü maddesinde sayılan kişi ve kurumların bu ödemeleri yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları,

– GVK nun 121 ve müteakip maddeleri gereği Yıllık beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan bu kanuna göre kesilmiş bulunan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi’nden mahsup edilebileceği.

– 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18/12/2018 tarihli ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılması gerektiği yönünde düzenleme yapılmış olduğu,”

Bu yasal düzenlemeler çerçevesinde sonuç olarak

1- Gerçek kişilerce internet ortamında reklam hizmeti verilmesi yahut reklam hizmeti verilmesine aracılık edilmesi halinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre vergi kesintisi yapmakla sorumlu olup reklam hizmeti alanlar tarafından söz konusu gerçek kişilere yapılacak ödemeler üzerinden %15 oranında gelir vergisi kesintisi yapılması gerektiği

2-Youtuber lerin şahsına ait internet sitesi alanında (Youtube) yayınlanan reklamlar nedeniyle Google firmasınca tarafınıza yapılan ödemelerin 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre vergi kesintisine tabi olan ödemeler kapsamında değerlendirilmesinin söz konusu olmadığı. Ancak Gelir Vergisi Kanunu’nun 37 inci maddesine göre ticari kazanç olarak değerlendirilmesi ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 85 inci maddesine göre yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerektiği

3- YouTuber lere yapılacak ödemelerin yut dışından yapılması ve Youtuber lerin yurtdışında şahsi gelir vergisi ödemesi halinde bu vergilerin ödendiğinin Kanunda belirtilen şekilde tevsik edilmesi şartıyla, beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsubunun mümkün bulunduğu,

Açıklanmıştır.

————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.