OSB Altyapı katılım payları

13 Ekim 2020     Sirkü 1477

Bilindiği üzere 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince OSB Müdürlükleri bölgedeki katılımcılarına Alt yapı tesisleri yol, elektrik, doğal gaz, su tesisatları, arıtma ve atık su tesisleri gibi giderlere karşılık olmak üzere belli bir meblağı altyapı katılım payı adı altında fatura etmektedir.

Hal böyle olunca da, OSB müdürlüklerince alınan altyapı katılım payı bedellerinin KDV tabi olup olmadığı ile firmalarca ödenen katılım payının gider olarak mı kayda alınacağı veya aktifleştirerek amortismana mı tabi tutulacağı konusunda zaman zaman tereddütler yanabilmektedir.

Bu tereddütler zaman içinde Gelir İdaresine de intikal ettirilmiş olup gelir idaresince bu konuda çeşitli özelgeler verilerek konuya açıklık getirilmiştir.

GİB Manisa Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 29.12.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-13-124 sayılı özelge de özetle;

“Organize sanayi bölgesi sınırları içinde bulunan arsa ve işyeri teslimleri KDV Kanununun 17/4-k maddesi gereğince KDV’den istisna olduğu, Arsa ve işyerlerinin bedeli içinde yer alan alt yapı katılım payı ve arsa katılım payı ile bunlara ilişkin gecikme faizlerin de bu istisna kapsamında değerlendirilmesi gerektiği,

Ancak bölge dışında bulunan arsa ve bu arsalara ilişkin arsa katılım payları ile işyeri teslimlerinin ise genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerektiği”.

Belirtilmiştir.

GİB Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’nca 2006 yılında verilen B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-06 Sayılı Özelge ile,

“OSB ödenen altyapı katılım paylarının bir defada gider yazılamayacağı dolayısıyla gayrimenkulün maliyetine eklenip amortisman yoluyla itfa edilmesi gerektiği “

Belirtilmiştir

Ayrıca konuyla ilgili olarak Danıştay Üçüncü Dairesi 23.02.2006 tarih ve 2005/3326 esas; 2006/2382 kararı ile

“Altyapı katılım payı adı altında yapılan ödemelerin gayrimenkulün maliyetine eklenmesi gerektiğine hükmetmiştir.”

Özetle;

OSB Müdürlüklerince tahsil edilen altyapı katılım payları KDV ye tabi değildir.

OSB Müdürlüklerine ödenen Altyapı katılım paylarının doğrudan gider yazılması söz konusu olmayıp gayrimenkulün maliyetine eklenerek Amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekmektedir.

Altyapı katılım payı ödemesine konu olan gayrimenkulün kirada olması halinde ise Kiracıların bu ödemelerini ‘özel maliyet hesabına’ kaydederek, ‘kira sözleşmesindeki süreye orantılı’ olarak itfa payı yoluyla ‘gider’ yazabilecekleri tabidir.

———————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.