VTR nin ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi

16 Haziran 2020     Sirkü 1454

Vergi ihtilaflarına ilişkin olarak açılan davalar da ilk derece mahkemeleri ve istinaf mahkemelerince, Vergi tekniği raporunun (VTR) ihbarname ekinde tebliğ edilmemesinin davacının savunma hakkını kısıtladığı ve davacı hakkında tesis edilen işlemi hükümsüz kılacak nitelikte esasa etkili bir şekil hatası oluşturduğu yönündeki kararlar olmasına karşılık oluşturmadığı yönündeki kararların da olması kafa karışıklığına sebep olmakta idi.

Danıştay vergi dava daireleri kurulunun

Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca ana kural, tarh nedenini, matrahın bulunuş yöntemini ve tarhiyatın dayanağına ilişkin bilgi ve belgeleri gösteren vergi inceleme raporunun ve/veya vergi tekniği raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmesi olduğu,

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği’nin “Vergi inceleme raporları” başlıklı 57. Maddesi gereği Vergi tekniği raporunun Yürütülmekte olan incelemelerde birden fazla mükellefi veya vergi türünü ya da aynı mükellefin birden fazla vergilendirme dönemini kapsayan eleştiri konusu yapılabilecek hususların tespit edilmesi halinde, konunun tek bir raporda ifade edilebilmesi amacıyla düzenlenebileceği için Ayrıca bu raporların tarhiyata dayanak rapor olmaması ve tarhiyata dayanak vergi inceleme raporlarının ekini oluşturması,

Vergi tekniği raporunun davacıya tebliğ edilmemesinin, adil yargılanma hakkı, savunma hakkı, silahların eşitliği ilkesi ile çelişmeli yargılama ilkesine zarar vermediği, bu eksikliğin yargılama aşamasında giderilmesinin mümkün olduğu,

Gibi

Hukuksal nedenler ve gerekçeye dayanılarak vergi tekniği raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesinin esasa etkili bir şekil hatası oluşturmadığı ve hakkaniyete uygun yargılanma hakkını ihlal etmediğine oyçokluğuyla kesin olarak karar verilmiştir.”

Yönündeki 19.02.2020 tarih ve Esas 2020/9, Karar 2020/2 sayılı kararı ile bu karışıklık kesin olarak çözülmüştür.

Bu karar sonrasında mükellefler hakkında vergi idaresince yapılan tarhiyatlarda Vergi tekniği raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi tesis edilecek işlemi hükümsüz kılamayacak.

————————————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.