Mali tablolar

5 Şubat 2020     Sirkü 1416

2019 yılı aktif toplamı 25.370.800 TL veya net satışlar toplamı 56.379.100 TL’yi aşan mükelleflerin, 2020 yılında verecekleri yıllık kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir

Ancak 8 Sıra MSUGT’ de, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin 1998 yılından itibaren verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece “Kar Dağıtım Tablosunu eklemelerinin yeterli bulunduğu belirtilmiştir.

Bu Nedenle, ek mali tablolardan sadece kar dağıtım tablosunun eklenmesi yeterlidir.

2020 Yılı Kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek mali Tablolar aşağıya çıkarılmıştır.

MALİ TABLOLAR BLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ MÜKELLEFLERDEN

2019 yılı aktif toplamı 25.370.800 TL’yi veya net satışları 56.379.100, TL’yi

AŞMAYANLAR AŞANLAR
Gelir Vergisi Beyannamesi Kurumlar Vergisi Beyannamesi Gelir Vergisi Beyannamesi Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Bilanço Eklenecek Eklenecek Eklenecek Eklenecek
Gelir tablosu Eklenecek Eklenecek Eklenecek Eklenecek
Kar dağıtım tablosu İsteğe bağlı İsteğe bağlı Eklenecek Eklenecek
Satışların maliyeti tablosu İsteğe bağlı İsteğe bağlı Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek
Fon Akım Tablosu İsteğe bağlı İsteğe bağlı Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek
Net akım tablosu İsteğe bağlı İsteğe bağlı Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek
Özkaynaklar değişim tablosu İsteğe bağlı İsteğe bağlı Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek
Ticari kardan mali kara ulaşmak için Yapılan Hesaplamayı gösteren bildirim Eklenecek Eklenmeyecek Eklenecek Eklenmeyecek

 

Vergi Usul Kanunu’nun 353/6’ncı maddesine göre, Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 504 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 2020 yılı için 8.500 TL özel usulsüzlük cezası, Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanname ekleri ve düzenlemelere uyulmaması halinde ise aynı kanunun 352/Ⅱ-7 maddesine göre usulsüzlük cezası kesileceği unutulmamalıdır.

————————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.