7166 sayılı torba kanunla yapılan değişiklikler

23 Şubat 2019     Sirkü 1340

 

22 Şubat 2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı.

Söz konusu kanun ile yapılan düzenlemelerden bazıları aşağıda özetlenmiştir.

Poşet beyanı

Bu Kanunun 3’üncü maddesiyle 2872 sayılı kanunda yapılan değişiklikle; Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar beyan edilecek ve aynı ayın sonuna kadar ödenecektir.

Buna göre, Mart ayına ilişkin geri katılım payları, 24 Nisan’a kadar beyan edilecek ve 30 Nisan sonuna kadar ödenecektir.

Ayrıca yine aynı maddede yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığına;

  • Geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye,
  • Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin sektörleri, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları dikkate alınarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde tespit etmeye;
  • Beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye,
  • Bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye,
  • Bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye

ilişkin yetki verilmiştir.

Ayrıca 4’üncü madde ile yapılan değişiklikle, 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 24/4/2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilebilecek ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları 30/4/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenebilecektir. 

Basılı kitap ve süreli yayınlarda KDV istisnası 

Bu Kanun’un 17 inci maddesiyle KDV Kanununun 13’üncü maddesinde yapılan değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den istisna edilmiştir. (Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariçtir)

Yeni işe alımlarda destek uygulaması

Bu Kanunun 8 inci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yapılan değişiklikle,

1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 arasında yeni işe alınanlar için işverenlere destek uygulaması getirilmiştir.

Buna göre 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında,

1.1.2018- 31.122018 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların,

İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren 9 aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde,

Bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil 3 aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar

Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanacaktır

Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilecektir, ancak işverene ödenmeyecektir.

Uygulamaya ilişkin açıklama ve hesaplama SGK tarafından genelge ile duyurulacaktır.

ÖTV kanunda yapılan değişiklikler 

Bu kanunla ÖTV kanunda yapılan değişikliklerle Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının ÖTV oranlarının %50’ye kadar artırılabilecektir. Vergi oranlarının belirlenmesinde ÖTV matrahları esas alınarak farklı dilimler oluşturulmuştur.

İş güvenliği Kanunda yapılan değişiklikler 

İşyerlerinde (A), (B) ve (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü Bu Kanunun 16 ıncı maddesiyle 6331 sayılı İş güvenliği Kanunda yapılan değişiklikle tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev yapan C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde hizmet verebilmekte olan B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının hizmet verme süreleri 1/7/2020 (kamu kurumları ve ellinin altında çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinin hizmet alma yükümlülüğünün yürürlük tarihi) tarihine uzatılmıştır.

——————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.

.