Alınan  Avanslar ve fatura

15 Kasım 2018     Sirkü 1318

 

Avans, bir iş sonucu alınacak bedelden, önce istenen veya verilen paydır.

Uygulamada gelecekte teslim edilecek mal veya yapılacak hizmetler için alınan avanslar karşılığında müşteri bazen avans makbuzu değil de, fatura istemektedir.

Böyle bir durumda, avans makbuzu değil de, fatura verilmesinin yasal boyutları aşağıda özetlenmiştir.

Vergi Usul Kanununun 229 ve müteakip maddelerinde fatura:

Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”

“Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenir.”

Şeklinde tanımlanmıştır.

Görüleceği üzere VUK açısından fatura ödemeye bağlı olarak düzenlenmesi gereken bir belge olmayıp mal tesliminde veya hizmetin ifasında düzenlenmesi gereken bir vesikadır. Bu nedenle avans alımlarında fatura düzenlenme mecburiyeti yoktur.

Öte yandan alınan avanslar için fatura verilmesinde VUK açısından herhangi bir sınırlayıcı hüküm de yoktur.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 10 uncu maddesinde,

Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle vergiyi doğuran olayın meydana geleceği

hükme bağlanmıştır.

Bu hükümle fatura veya benzeri belgenin malın tesliminden veya hizmetin ifasından önce de düzenlenebileceği anlaşılmaktadır. Ancak, fatura ve benzeri belgelerde gösterilen tutarla sınırlı olmak üzere KDV açısından vergiyi doğuran olay meydana geleceği bu madde ile hüküm altına alınmıştır.

Hal böyle olunca;

Teslim edilecek mal veya yapılacak hizmet KDV den istisna ise;

Alınan avanslar, henüz teslim veya hizmet gerçekleşmediğinden işlemlerin karşılığını teşkil eden bir bedel olarak değerlendirilmeyecek ve avans tutarları üzerinden KDV hesaplanmayacaktır. Ancak söz konusu avans bedellerine isabet eden tutarların istisna kapsamındaki hizmetin ifa edildiği vergilendirme dönemindeki KDV beyannamesinin ilgili satırlarında beyan edilmesi gerektiği tabiidir.

Teslim edilecek mal veya yapılacak hizmet KDV den istisna değilse;

Avansın alınması sırasında avans tutarları için fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi halinde, teslim veya hizmet gerçekleşmemiş olsa dahi KDV Kanununun 10/b maddesi hükmü uyarınca alınan avans tutarı üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak gelir idaresine verilen özelgeler mevcut olup İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 18.02.2015 tarih ve 39044742-KDV.10-278 sayılı, Adana Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 18.04.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.231-59 sayılı özelgeler de bu yöndedir.


Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.