ÖKC (Z) Raporlarının bildirimi


20 Eylül 2018     Sirkü 1310

 

Mükelleflerin işletmelerindeki mevcut eski nesil ÖKC’ leri, cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam edebilmeleri için yerine getirmeleri gereken şartlar 483 sayılı VUK Genel tebliği ile sıralanmıştır. Söz konusu genel tebliği hükümleri gereği bu şartlardan biride,

  • 1/7/2018 (498 sayılı VUK Genel tebliği ile 1/10/2018) tarihine kadar, perakende mal satışı ve hizmet ifalarına yönelik olarak ÖKC’lerden düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait ilgili bilgileri (www.efatura.gov.tr) internet adresinde yayınlanacak “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”nda yapılan açıklamalara uygun olarak, güvenli veri depolama ve sorgulama sistemlerinde (bu sistemlerin yazılım ve donanım alt yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde bulunması zorunludur) muhafaza etmek ve GİB’in erişimine sunacak alt yapıyı tesis etmek veya bir dış hizmet sağlayıcı tarafından bu niteliklere haiz olarak oluşturulan alt yapı hizmetinden yararlanmak,

zorunda olmalarıdır.

Bu zorunluluk 498 sayılı VUK Genel tebliği gereği 1/10/2018 tarihinde başlayacaktır. 

Perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin bilgilerin GİB’ e bildirilme usulü

(1) 483 sayılı VUK nu genel tebliğinde belirlenen şartları yerine getiren mükellefler 1/7/2018 (498 sayılı Genel tebliği ile 1 Ekim 2018) tarihinden itibaren perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin olarak ÖKC’ lerden gerçekleştirilen satışlara ilişkin ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarında yer alan mali bilgileri (www.efatura.gov.tr) “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor” olarak, internet adresinde yayınlanacak “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”nda belirtilen format ve standartta GİB tarafından Takip eden ayın 15.nci gün sonuna kadar e-Arşiv uygulaması aracılığıyla GİB bilgi sistemine elektronik ortamda bildirmek zorundadırlar.

(2) Perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin olarak düzenlenen ÖKC fişlerine ait elektronik ortamda hazırlanıp GİB’e iletilecek mali rapor içeriğinde, düzenlenen e-Fatura ve e-Arşiv Faturalara ait mali bilgilere (söz konusu fatura bilgilerinin bu uygulamaların işleyişi gereği GİB bilgi sistemlerinde yer alması nedeniyle) yer verilmeyecektir.

(3) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları yerine getiren mükelleflerin, elektronik ortamda hazırlanıp GİB’e iletilecek mali rapor içeriğinde; kullanmakta oldukları ÖKC’lerden (YN ÖKC’ler dahil) düzenlenen günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilere yer vermeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte, YN ÖKC’ lerden düzenlenen günlük kapanış (Z) raporları ilgili ÖKC üreticilerine ait ÖKC TSM Merkezleri aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirilebildiğinden tercih Bildiriminde de bulunmak zorunda değildirler. Ancak, yeni nesil ÖKC’lere ilişkin mali bilgileri ÖKC TSM Merkezleri üzerinden GİB’e bildirilmesinde işletmeleri açısından teknik ve altyapı sorunları ve ilave maliyet harcaması yapmak durumunda kalacak işletmeler (mükellefler) ÖKC TSM Merkezleri yerine diğer iki yöntemden biri ile (e-Arşiv Özel Entegratörleri veya İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ) Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeyi tercih edebilirler. Bu durumda tercih bildirimi ekranı üzerinden, ÖKC TSM Merkezi dışında yer verilen diğer iki yöntemden birini seçerek yöntem tercihinde bulunmaları gerekmektedir.

Mükellef Grupları itibariyle, Tercih Bildiriminde dikkate alınacak hususlar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

  • Basit usule tabi mükellefler:

1.1.2018’den beri Basit Usul mükellefleri Defter Beyan Sisteminde (DBS) kayıtlarını oluşturduklarından Tercih bildiriminde Bulunma ve GİB’ e ÖKC ’lerden gerçekleştirilen satışları ayrıca ( DBS dışında) bildirme yükümlülükleri bulunmamaktadır.

  • İşletme hesabı esasına tabi mükellefler:

1.1.2019’dan itibaren Defter Beyan Sisteminde (DBS) kayıtlarını oluşturacaklarından; EKİM, KASIM ve ARALIK 2018 aylarına ilişkin olarak;

GİB’ e Eski nesil ÖKC’ lerden gerçekleştirilen satışlarını bildirmeleri gerektiğinden; Tercih Bildiriminde bulunarak hangi yöntemle GİB’ e bilgi göndereceklerinin seçimini yapacaklardır.

1.1.2019 tarihinden itibaren ise;

DBS’ ye kayıt yapacaklarından; GİB’ e ÖKC’ lerden gerçekleştirilen satışların bildirim yükümlüğü de sona erecektir.

  • Bilanço esasına tabi mükellefler:

Ekim 2018 ayından itibaren GİB ’e Eski nesil ÖKC’ lerden gerçekleştirilen satışlarını bildirmeleri gerektiğinden; Tercih Bildiriminde bulunarak hangi yöntemle GİB’ e bilgi göndereceklerinin seçimini yapacaklardır.

Ancak; ÖKC TSM Merkezi üzerinden bilgi gönderilmesi yönteminde; mükellefin işletme altyapısı vb. diğer teknik sıkıntılar bulunması halinde, ÖKC TSM Merkezi dışında kalan diğer 2 yöntemden (e-Arşiv Özel Entegratörüaracılğıyla ya da İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden) birini seçerek GİB’e bilgi gönderecekleri tercihini TERCİH BİLDİRİM EKRANI’ na girerek gerçekleştirebilirler.

Tercih Bildirim Ekranı aracılığıyla, mükelleflerin üzerine kayıtlı gözüken ÖKC’ler listelenmekte olduğundan, tüm mükellef gruplarının ilgili ekranda listelenen ÖKC’leri kontrol etmesi, bir farklılık olması halinde Yeni nesil ÖKC türleri için ilgili ÖKC firmasına, Eski nesil ÖKC türleri için ise bağlı olduğu vergi dairesine tevsik edici bilgi ve belgeleri ile müracaat ederek kayıtlarının düzeltilmesini talep etmeleri gerekmektedir.


Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.