Vergi borçlarında Yeniden yapılandırma

29 Mayıs 2017     Sirkü 1214

27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de 7020 No.lu “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.

Söz konusu kanunla getirilen yeniden yapılanma aşağıda kısaca özetlenmiştir.

1) Yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar

Kanun kapsamına, 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait;

 • Vergiler ve vergi cezaları,
 • Gümrük vergileri, idari para cezaları,
 • Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri,
 • Askerlik Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu gibi kanunlar gereğince verilen idari para cezaları,
 • Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ve
 • Bunlara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar

girmektedir.

2Yeniden yapılandırma kapsamına girmeyen alacaklar

 • 2017 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken gelir vergisi 2. taksiti
 • 2017 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi 2. taksiti
 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklar,
 • İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergiler,
 • Pişmanlık ya da kendiliğinden yapılan beyanlar,
 • Matrah ve vergi artırımı,
 • Stok ve kayıt düzeltmeleri,
 • Varlık Barışına yönelik düzenlemeler
 • 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi,
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi,
 • 6552 Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası,
 • 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
 • Ve
 • 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 
 • 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar,

  2) Alacakların Yeniden Yapılandırılmasından Ödenecek ve Tahsilinden Vazgeçilecek Tutarlar

Alacakların yeniden yapılandırılması kapsamında ödenecek ve tahsilinden vazgeçilecek tutarlar aşağıdaki gibi olacaktır.

Ödenecek Tutar Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar
• Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamı

 

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları) % 50’si

 

• İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’si

 

• Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar.

• Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların (vergi ziyaı) ya da idari para cezalarının tamamı

 

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si

 

• İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 50’si

 

• Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı.

 3) Ödeme

Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilecektir.

a) Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu tutarlara bu Kanunun yayımı tarihinden (27 Mayıs 2017) ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır.

b) Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçlular başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edeceklerdir. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır.

c) Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar;

1) 6 eşit taksit için (1,045),

2) 9 eşit taksit için (1,083),

3) 12 eşit taksit için (1,105),

4) 18 eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir. Ancak tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

4) başvuru zamanı ve ilk ödeme tarihleri

Kanuna göre, yeniden yapılandırma kapsamında başvurular ilgili idareye 30.06.2017 tarihine kadar yazılı olarak yapılacaktır.

Yeniden yapılandırılan;

 • Maliye Bakanlığı’na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, , İl Özel İdareleri’ne ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 31.07.2017,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise 31.08.2017

tarihine kadar ödenmesi gerekecektir.

———————————————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.