Defter tasdiki ve zamanı

14 Aralık 2016     Sirkü 1177

Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2017 yılında kullanacakları tasdike tabi defterlerini en geç 31 Aralık 2016 tarihine kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. VUK ve TTK gereği mükelleflerin tutacakları defterler ve tasdik zorunluluğu ile tasdik zamanlarını aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı başlıklı 13. maddesinin 1.fıkrasında; “Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır. Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm gereğince defterlerin açılış onaylarında, ticaret siciline kayıtlı mükellefler için ticaret sicil tasdiknamesi noterlerce aranılacaktır.

Türk Ticaret Kanununun Defter tutma yükümlülüğü başlıklı 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmayacaktır. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.

VUK ve TTK gereğince Tutulması ve tasdiki zorunlu defterler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Defterin Adı Vergi Usul Kanunu açısından Türk Ticaret Kanunu açısından
Şahıslar Kol.Şti Komdt.şti Ltd.Şti A.Ş. Şahıslar Kol.Şti Komdt.şti Ltd.Şti A.Ş.
Yevmiye defteri 1-2-3- 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4
Defterikebir 1 1 1 1 1 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3
Envanter defteri 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3
Gen.Kur.Topl. ve Müz. def. 1 1-2-5 1-2-5 1-2-5
Pay defteri 1-2-5 1-2-5 1-2-5
Yön. Kur. Kar. Def. 1-2-3-4 1-2-3-4
Nakliyat Ver. defteri 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3
Yab. Nak.Kur.Has. def. 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3
İşletme defteri 1-2-3 1-2-3 1-2-3
S.M. Kazanç defteri 1-2-3 1-2-3 1-2-3
Damga Ver. Defteri 1

1.Tutulması zorunlu  2. Açılış tasdiki zorunlu  3.Her yıl açılış tasdiki zorunlu  4.Kapanış Tasdiki zorunlu  5.Yeterli yaprak varsa izleyen yıllarda açılış tasdiki zorunlu değil.

Tasdiki zorunlu defterlerin tasdik zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TİCARİ DEFTERLER TASDİK ZAMANI
Tutulacak defterler Açılış tasdiki Faaliyeti devam edenler için tasdik zamanı Aynı defter gelecek yılda da kullanılacaksa tasdik zamanı Kapanış tasdiki zamanı
Yevmiye defteri Kullanılmaya başlamadan önce Kullanılacağı dönemden önceki ayın sonuna kadar 

(Normal hesap dönemine tabi mükellefler için Aralık ayı sonuna kadar)

Yeteri kadar sayfa varsa Ocak ayı sonuna kadar İzleyen yılın altıncı ayının sonuna kadar
Defteri kebir Her yıl yeniden tasdik edilmek zorunda Yok
Envanter Yeteri kadar sayfa varsa Ocak ayı sonuna kadar Yok
Pay defteri Yeteri kadar sayfa varsa defter bitene kadar tasdike gerek yok Yok
Yönetim Kurulu Karar defteri Yeteri kadar sayfa varsa Ocak ayı sonuna kadar İzleyen yılın birinci ayının sonuna kadar
Damga Vergisi defteri (A.Ş.ler için) Yeteri kadar sayfa varsa Ocak ayı sonuna kadar Yok
Genel Kurul toplantı ve müzakere defteri Yeteri kadar sayfa varsa defter bitene kadar tasdike gerek yok Yok
Müdürler kurulu karar defteri (Ltd.için) Yeteri kadar sayfa varsa Ocak ayı sonuna kadar İzleyen yılın birinci ayının sonuna kadar

Not : Limited. Şirketlerin Müdürler Kurulu karar defteri veya Genel Kurul Toplantı ve müzakere defterlerinden birini tutması yeterlidir.

Tasfiyelerde, tasfiyenin başladığı tarih ile aynı takvim yılı sonuna kadar olan hesap dönemi ve bu dönemden sonraki her takvim yılının ayrı bir dönem kabul edilmesi nedeniyle, her tasfiye dönemine ait kanuni defterlerin tasdiki zorunlu olup, tutulması zorunlu defterlerin en geç tasfiyeye girdiğiniz tarih itibariyle tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

————————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazı tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.