İşe başlamadan önce alınan demirbaş ve mallar

5 Aralık 2016     Sirkü 1174

Uygulamada sıkça karşılaşılan ve tereddüt edilen konulardan biride işe başlamadan önce satın/devir alınan demirbaşlar ile stok/ticari malların fatura bedellerinin gider olarak kaydedilip kaydedilemeyeceği ile KDV lerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususudur.

Konunun vergi kanunları açısından değerlendirilmesinde;

Gelir/Kurumlar ve VUK açısından

Gelir Vergisi Kanununun 40, VUK nun 174 ve 219 uncu maddeleri birlikte değerlendirildiğinde,

Mükellefiyet tesis ettirilmeden önce faaliyete ilişkin olarak devir/satın alınan demirbaş ve stok/ticari mallarının faturalarının işe başlanılmasını müteakip  VUK 219 uncu maddesi gereği kayıtların 10 gün içinde işlenmesi gerekmekle birlikte kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde bu süre 45 gündür. Dolayısıyla bu süreler içerisinde yasal defterlere kaydedilmesi halinde, bu tutarların Gelir/Kurumlar vergisi açısından gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

KDV açısından           

KDV Kanunun 1,10,29,34 üncü maddeleri birlikte değerlendirildiğinde,

Ticari faaliyet kapsamında gerçekleşen bu işlemlerde indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını aşmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir.

Bu nedenle Devir/Satın alınan demirbaş ve stok/Ticari mallar için tanzim edilen faturanın yasal kayıtlara intikali vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını aşmamak kaydıyla söz konusu faturada yer alan KDV nin indirim konusu yapılması mümkündür.

Bunu bir örnekle izah edecek olursak 30.11.2015 tarihinde satın alınan demirbaş veya stok/Ticari malların faturası 31.12. 2015 tarihine kadar yasal defterlere kaydedilmek kaydıyla faturada yer alan KDV indirim konusu yapılabilir. Ancak bu sürede kaydedilmeyip 01.01.2016 tarihinden sonraki bir tarihte kaydedilmesi halinde takvim yılı aşılmış olacağından indirim konusu yapılamayacaktır.

Gelir idaresine verilen 26.02.2016 tarih ve 11395140-105[229-2014/VUK-1/18237]-16023 sayılı özelge de bu yöndedir.

 —————————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazı tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.