Konsinye usulü satış

21 Kasım 2016     Sirkü 1170

       

Konsinyenin anlamı bir malın mülkiyet devrinin yapılmadan alıcı adayına veya kesin satışının bilahare yapılmak üzere komisyonculara veya aracılara verilmesi veya gönderilmesidir.

Malı gönderen tüccar veya işletmeye konsinyatör, malı satmak koşuluyla teslim alan tüccar veya işletmeye de konsinyi denilmektedir.

Uygulamada bu satış şekli 3 değişik biçimde karşımıza çıkmaktadır.

1- Komisyonculara konsinye mal gönderilmesi;

Komisyoncu vasıtasıyla yapılan bu işlemlerin hukuki mahiyeti Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. Ayrıca KDV Kanunun 10 uncu maddesinde de bu yönde hükümler mevcuttur. Bu tür satışların öncelikle Borçlar Kanunundaki hükümlere uygun şekilde düzenlenecek bir konsinye satış sözleşmesi ile yapılması gerekmektedir, Aksi halde konsinye satıştan değil kesin satıştan bahsetmek gerekir.

Konsinye satış sözleşmesi gereği komisyoncuya ya da konsinyi ye ye mal sevk edilmesi halinde gönderilecek mala sevk irsaliyesi düzenlenmesi VUK göre yasal bir zorunluluktur.  Burada irsaliye düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Konsinye satışı kesin satıştan ayırmak için sevk irsaliyesinin uygun bir yerine okunaklı vaziyette, konsinye satış sözleşmesinin tarihi ve varsa numarası ile irsaliyenin konsinye satışta ait olduğuna dair şerh düşülmesi,
 • Bu şekilde tanzim edilmiş olan irsaliye ye ait faturanın da İrsaliye tarihinden itibaren 10 gün içinde değil, Malın komisyoncu tarafından kesin satışına ait bildirinin konsinyatöre (Kendine) yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde komisyoncu adına değil kesin alıcı adına düzenlenmesi,
 • Ayrıca kesin alıcı adına fatura düzenlenirken de konsinye irsaliyesinin tarih ve sayısı ile komisyoncu tarafından yapılan kesin satış tarihin faturanın uygun bir yerine okunaklı vaziyette şerh verilmesi,

İleride doğabilecek karışıklıklardan ve yasal zorunluluklardan kurtulmak için yeterli olacaktır.

Öte yandan komisyoncun da emanet olarak aldığı malı satması karşılığında malın sahibinden alacağı komisyon için de konsinyatöre komisyon faturası düzenlemesi gerektiği unutulmamalıdır.

2- Konsinyasyon suretiyle satılmak üzere malın konsinyi ye gönderilmesi; 

Bu sistemde konsinye mal gönderme işlemi satış sözleşmesine dayanmamaktadır. Bu bakımdan konsinye maldan satılmayanlar konsinyatörün stoklarında görünür. Bu sistemde Satışa aracılık eden kişi (konsinyi)  konsiyatörden satışa aracılık ettiği için komisyon talep etmemekte satışını yaptığı mala kendi karını koyarak satmaktadır.

Konsinyasyon suretiyle gönderilen konsinye malın kesin alıcısının satın alması ile mal sahibinin konsinyi ye ye mal satışı aynı anda gerçekleşmektedir. Yani bu gibi durumlarda konsinye satış işlemi, satılacak malın konsinyi ye ye gönderilmesi ve konsinyi tarafından malın fiili satışının yapılması iki aşamada gerçekleşmektedir. Böyle durumlarda;

 • Mal konsinyi ye ye gönderilirken sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve irsaliyesinin uygun bir yerine malın konsinye satılmak üzere gönderildiği şerhi düşülmesi,
 • Konsinye gönderilen malın konsinyi tarafından kesin alıcıya fiili olarak satılması halinde, Konsinyi nin alıcı adına fatura kesmesi yasal bir zorunluluk olduğundan bu faturaya satışı yapılan malın konsinye mal olduğu şerhini düşmesi gerektiğini unutulmamalıdır. Ayrıca malın kesin satışının ve kendi satış faturasının tarih ve numarasını konsinyatöre (mal sahibine) anında bildirilmesi gerekmektedir.
 • Bu bildirimi alan konsiyatör de konsinyi adına kesin satış faturası düzenleyecek ve satış faturasına konsinye irsaliseninin tarih ve numarası ile konsinyi nin kesin satış faturasının tarih ve numarasını da şerh düşmesi

 İleride doğabilecek karışıklıklardan ve yasal zorunluluklardan kurtulmak için yeterli olacaktır.

3- Mal gönderilmeden konsinye fatura tanzim edilmesi

Bu sistem satıcıdan mal alma talebinde bulunan ve satın alacağı malın özellikleri ve fiyatı konusunda bilgi sahibi olmak isteyen alıcıların başvurduğu bir usuldür. Burada Alıcılar almak istedikleri mallara ait konsinye satış faturası istemektedirler.

Burada mal gönderilmesi söz konusu olmadığından düzenlenecek konsinye faturanın VUK hükümlerini içeren bir fatura olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla bir A-4 kağıdına firma unvanı ile talep edilen mala ve fiyatına ait bilgi ve özelliklerin yazılarak alıcı adayına ulaştırılması şeklinde bir uygulama söz konusu olacağından bu gibi durumlarda bir tereddüde mahal yoktur. Zira burada bir mal hareketi söz konusu değildir sadece bilgi transferi söz konusudur.

4- Konsinye mal için yılsonunda yapılacak işlem

Konsinye mallar, mal alan işletmelerde emanet olarak bulunan mallardır. Malın asıl sahibi satıcıdır. Konsinye malın iki tarafı var. Biri malın sahibi, diğeri malı emanet olarak işletmesinde bulunduran işletmedir.

Bir satış yöntemi olarak konsinyasyon usulünü uygulayan mal sahibi işletmeler (Konsinyatör), envanter işlemini defter kayıtlarına göre yapacaklar ve konsinye olarak gönderdikleri mallarını diğer ticari mallar gibi, maliyet bedeli ile değerleyeceklerdir.

İşletmelerinde konsinye mal bulunan işletmeler (Konsinyi) ise, malın sahibi olmadıklarından herhangi bir envanter ve değerleme işlemi yapmayacaklar. Emanet malları nazım hesaplarında izleyeceklerdir.

  5- Konsinye işlemlerin muhasebe kaydı

A.Satıcının Yapacağı Kayıtlar

1. Malların (konsinyatöre) sevkine ilişkin muhasebe kaydı;
________________ / _______________

153 DİĞER STOKLAR                        XX
Konsinye Olarak Gönderilen Mallar

                   153 TİCARİ MALLAR HS.                     XX
Stoktaki Mallar
________________ / _______________

 1. Malların satışına ilişkin muhasebe kaydı;
  ________________ / _______________

120 ALICILAR HESABI                         XX

              600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI           XX

               391 HESAPLANAN KDV HESABI           XX
________________ / _______________

3. Satışı yapılan malların maliyet hesabına devrine ilişkin muhasebe kaydı:

______________ / _______________

621 SATILAN TİC. MAL.MALİYETİ      XX

                      153 MAMULLLER HESABI                XX
Konsinye Olarak Gönderilen Mallar
________________ / _______________

Satıştan sonra satıcı tarafından düzenlenen faturada, konsinye gönderilen mallara düzenlenmiş sevk irsaliyesinin tarihi, numarası ile mallın konsinye firmasınca satıldığı tarihin belirtilmesi gerekir.

4.Tahakkuk eden (konsinyatörün) komisyon bedelinin muhasebe kaydı;
________________ / _______________

760 PAZAR. SATIŞ DAĞ.GİD. HS.      XX
191 İNDİRİLECEK KDV HS.               XX

                             320 SATICILAR HESABI             XX
________________ / _______________
 

 1. Komisyon bedelinin banka aracılığı ile (konsinyatöre) ödenmesine ilişkin muhasebe kaydı;
  ________________ / _______________

102 BANKALAR HESABI                     XX

                     120 ALICILAR HESABI                             XX
________________ / _______________

B. Konsinyatörün Yapacağı Kayıtlar

1. Mallar (konsinye olarak) teslim alındığında yapılacak muhasebe kaydı;

________________ / _______________

932 EMANET ALINAN STOKLAR         XX
Konsinye Olarak Alınan Mallar

                            933 EMANET STOK VERENLER           XX
Konsinye Mal Verenler
________________ / _______________

2. Satış sonrası Nazım Hesapların satılan mallarla ilgili kısmının kapatılmasına ilişkin muhasebe kaydı;
________________ / _______________

933 EMANET STOK VERENLER        XX
Konsinye Mal Verenler

                        932 EMANET ALINAN STOKLAR       XX
Konsinye Olarak Alınan Mallar
________________ / _______________

3.Satış sonrası komisyon gelirinin muhasebe kaydı;
________________ / _______________

120 ALICILAR HESABI                       XX

                                600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI          XX

                                391 HESAPLANAN KDV HESABI          XX
________________ / _______________

4.Komisyon bedelinin banka yolu ile tahsiline ilişkin muhasebe kaydı
________________ / _______________

102 BANKALAR HESABI      XX

                           120 ALICILAR HESABI      XX
________________ / _______________

5- Yurt Dışındaki Fuarlara, Komisyonculara Veya Şubelere, Bunlar Tarafından Satılmak Üzere Konsinye Anlaşma Çerçevesinde Mal Gönderilmesi

Yurt dışındaki komisyonculara ve şubelere, bunlar tarafından satılmak üzere konsinye anlaşma çerçevesinde mal gönderilmesi halinde ihracat istisnasının bu tarihte uygulanması söz konusu değildir. Malın bu komisyoncu veya şubelerce alıcıya satıldığı tarihte istisna uygulanır ve beyan edilir.

Konsinye olarak gönderilen malların bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekmektedir.

Kesin satışı yapılamayan mallar geri getirilmek zorundadır. Kesin satışı yapılan malların ise satış faturası düzenlenirken konsinye satış faturası, ilk çıkıştaki (Konsinye çıkışa ait) GÇB ile bağ kurulması kesin satış faturasına gerekli şerhin verilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca unutulmaması gereken bir konuda konsinye satışları izlemek için vergi dairesine konsinye satışları izleme tablosunun verilmesi gerektiğidir. Bu tabloda, Konsinye satışı yapılan mala ait konsinye satış faturasının tarihi, nosu, malın cinsi, miktarı, Konsinye satışa ait GÇB nin tarih ve nosu malın adedi, kesin satış faturasının tarihi nosu, malın cinsi, miktarı satış bedeli ile halen satılamayan mallara ait miktar, cins gibi bilgilerin bu tabloda görülmesi ve kolaylıkla izlenmesi gerekmektedir.

Yurt dışındaki fuar ve sergilere katılanlar içinde bu uygulama aynen geçerlidir. Yani yurt dışında satış yapılmadığı sürece istisna uygulanmaz. Fuarlara gönderilen mallar için istisna ancak fuar ve sergilere gönderilen malların GÇB’ sinin mal ihracı yapanlar adına düzenlenmiş olması halinde uygulanabilir. GÇB’ nin Fuar organizasyon firmaları adına düzenlenmesi halinde ihracat istisnası uygulanması söz konusu değildir.

 1. Malların (konsinyatöre) sevkine ilişkin muhasebe kaydı;
  ________________ / _______________

153 DİĞER STOKLAR                        XX
Konsinye Olarak Gönderilen Mallar

                         153 TİCARİ MALLAR HS.                     XX
Stoktaki Mallar
________________ / _______________

 1. Malların satışına ilişkin muhasebe kaydı;
  ________________ / _______________

120 ALICILAR HESABI                         XX

                             601 YURDIŞI SATIŞLAR HESABI           XX
_______________ / _______________

3. Satışı yapılan malların maliyet hesabına devrine ilişkin muhasebe kaydı:

_____________________________

621 SATILAN TİC. MAL. MALİYETİ    XX

                              153 MAMULLLER HESABI   XX

Konsinye Olarak Gönderilen Mallar

———————————————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazı tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.