Kayıtlarda yer aldığı halde İşletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar

31 Ağustos 2016     Sirkü 1154

 

6736 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü ile bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerin bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Gelir İdaresince yayımlanan 1 sıra nolu Genel tebliğin ilgili bölümleri aşağıda özetlenmiştir.

Kanunun bu hükümleri, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bilanço Düzenleme ve Beyan 

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan;

  • Kasa mevcutlarını
  • İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını,
  • Bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini,

6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın son günü olan 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.

Düzeltme uygulamasında, kasa mevcutları ile ortaklardan net alacak tutarlarıyla ilgili olmakla beraber başka hesaplarda takip edilen tutarların da dikkate alınması mümkündür.

Bu kapsamda verilmesi gereken beyannamenin, elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. Elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunmayanlarca, söz konusu beyan kurumlar vergisi mükellefiyeti yönünden bağlı olunan vergi dairelerine kağıt ortamında yapılabilecektir.

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarının belirlenmesinde, başka hesaplarda takip edilen tutarlar da dikkate alınarak tek düzen hesap planında yer alan “131. Ortaklardan Alacaklar” ve “231. Ortaklardan Alacaklar” toplamından “331. Ortaklara Borçlar” ve “431. Ortaklara Borçlar” toplamının çıkarılması sonucunda kalan net tutar esas alınacaktır.

Vergisel Yükümlülükler ve Muhasebe Kayıtları 

Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini düzeltmek için beyanda bulunan mükellefler, beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir. Bu süre içerisinde ödenmeyen bu vergiler 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammıyla birlikte takip edilecektir.

Söz konusu tutarların beyanı üzerine, defter kayıtlarının düzeltilmesi gerekeceği tabiidir.

Örnek (A) A.Ş.’nin 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında 300.000 TL görülmekle birlikte fiilen kasada bulunmayan tutar 290.000 TL’dir. Şirketin dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 29/9/2016 tarihi itibarıyla kasa hesabının mevcudu 400.000 TL olarak görülmektedir.

Anılan mükellef, her ne kadar beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 400.000 TL olsa da, 31/12/2015 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu içinde fiilen kasada bulunmayan tutarları esas alacak, bu tutarın 290.000 TL olması nedeniyle, bu tutarı beyan edecek ve beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi sonuna (30/11/2016 tarihine) kadar ödeyecektir.

Bu çerçevede;

Beyan tutarı  290.000 TL Hesaplana vergi (290.000x %3) 8.700 TL

Beyanla ilgili muhasebe kayıtları da aşağıdaki şekilde olacaktır.

Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudunun, kasa hesabından düşülmesi

_____________________________ 29/9/2016______________________________

 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.    290.000 TL

 (6736 sayılı Kanun 6/3 md.)

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

                              100 KASA                                                         290.000 TL

————————————————————————————————————-

 Verginin hesaplanması

—————————————–29/9/2016————————————————–

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.          8.700 TL

(6736 sayılı Kanun 6/3 md.)

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

                                           360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR        8.700 TL

———————————————————————————————————

 Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudundan kaynaklanan giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı:

———————————————-29/9/2016——————————————-

950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN                   298.700 TL

GİDERLER

                                               951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN        298.700 TL

                                                   GİDERLER ALACAKLI HESABI

——————————————————————————————————–

 Örnek (K) A.Ş.’nin, 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında 400.000 TL görülmekte olup dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 21/9/2016 tarihi itibarıyla kasa mevcudu 220.000 TL’dir.

Anılan mükellef, her ne kadar, 31/12/2015 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu 400.000 TL olsa da beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 220.000 TL olduğundan, fiilen kasada bulunmayan kısım esas alınmak suretiyle en fazla bu tutar (220.000 TL) kadar beyanda bulunabilecektir.

Bu tutarın 200.000 TL’lik kısmının kasada fiilen bulunmadığı varsayıldığında beyan edilecek tutar ve üzerinden hesap edilecek vergi aşağıdaki gibi olacaktır.

Beyan tutarı 200.000 TL Hesaplanan vergi (200.000 x %3) 6.000 TL

Beyanla ilgili muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.

Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudunun, kasa hesabından düşülmesi,

_____________________________ 21/9/2016______________________________

 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.          200.000 TL

(6736 sayılı Kanun 6/3 md.)

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

                                                           100 KASA                       200.000 TL

—————————————————————————————————————-

 Verginin hesaplanması

_____________________________ 21.9.2016______________________________

 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.             6.000 TL

(6736 sayılı Kanun 6/3 md.)

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

                                               360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR       6.000 TL

—————————————————————————————————————–

Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudundan kaynaklanan giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı

———————————————21/9/2016———————————————–

950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER   206.000 TL

                          951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN giderler alacaklı hesabı 206.000 TL

———————————————————————————————————-

Örnek (C) A.Ş.’nin, 31/12/2015 tarihli bilançosunda ortaklardan alacak ve ortaklara borç tutarları, bilanço hesapları itibarıyla aşağıdaki gibi olup, beyan tarihi olan 13/10/2016 tarihi itibarıyla bu tutarların değişmediği varsayılmıştır. Ayrıca, mükellef kurumun ortaklardan alacaklar hesabında izlenmesi gerekirken “126. Diğer Çeşitli Alacaklar” hesabında izlediği 100.000 TL bulunmaktadır.

  • Diğer Çeşitli Alacaklar hesabı…………….. 100.000 TL
  • Ortaklardan Alacaklar hesabı………………. 200.000 TL
  • Ortaklardan Alacaklar hesabı……………… 150.000 TL
  • Ortaklara Borçlar hesabı………………… ..(170.000) TL
  • Ortaklara Borçlar hesabı……………….. ..(120.000) TL

Bu çerçevede;

Beyan tutarı :[100.000+(200.000+150.000)-(170.000+120.000) =] 160.000 TL, hesaplanan vergi (160.000 x %3)  4.800 TL. olacaktır.

Anılan mükellef, söz konusu tutarı beyan etmesi hâlinde beyan edilen bu tutar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresinde ödeyecektir.

Beyanla ilgili muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır.

Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacakların düşülmesi:

_____________________________ 13/10/2016 ____________________

 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.                   160.000 TL

(6736 sayılı Kanun 6/3 md.)

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

                           126 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                                100.000 TL

                           131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR                                 30.000 TL

                            231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR                                 30.000 TL

——————————————————————————————————————

 Verginin hesaplanması

————————————–13.10.2016——————————————

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.       4.800 TL

(6736 sayılı Kanun 6/3 md.)

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

                                      360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 4.800 TL

————————————————————————————————–

Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacaklardan kaynaklanan giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı:

_____________________________ 13/10/2016______________________________

950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN        164.800 TL

GİDERLER

                                951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN      164.800 TL

                                GİDERLER ALACAKLI HESABI

————————————————————————————————————-

Bu madde kapsamında beyan edilen kasa mevcutları ve ortaklardan net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerin, dileyen mükelleflerce “689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” hesabı yerine bilançonun aktifinde herhangi geçici bir hesapta izlenmesi mümkündür. Söz konusu geçici hesapta izlenen tutarın herhangi bir şekilde kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı tabiidir.

Örnek (Y) Limited Şirketinin, 31/12/2015 tarihli bilançosunda ortaklardan alacak ve ortaklara borç tutarları bilanço hesapları itibarıyla aşağıdaki gibidir.

  • Ortaklardan Alacaklar hesabı ……………………….. 400.000 TL
  • Ortaklara Borçlar hesabı ………………………….. …(160.000) TL

Beyan tarihi itibarıyla ise ortaklardan alacak ve ortaklara borç tutarları şu şekildedir.

                 – 131 Ortaklardan alacaklar hesabı……………100.000 TL

                 – 231 Ortaklardan alacaklar hesabı………..….360.000 TL

                 – 331 Ortaklara borçlar hesabı…………………200.000 TL

Bu çerçevede, beyan tarihi itibarıyla ortaklardan (net) alacak tutarı;

[(100.000 + 360.000) – (200.000) =] 260.000 TL olsa da 31/12/2015 tarihi itibariyle net alacak tutarı

(400.000 – 160.000 =) 240.000 TL’dir.

Buna göre,

Beyan tutarı (400.000 – 160.000) 240.000 TL, hesaplanan vergi (240.000 x %3) 7.200 TL olacaktır.

Anılan mükellef, söz konusu tutarı beyan etmesi hâlinde beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresinde ödeyecektir.

Öte yandan, (Y) Limited Şirketinin 31/12/2015 tarihli bilançosundaki “231. Ortaklardan Alacaklar” hesabında görülen tutarın 100.000 TL’lik kısmı dönemsellik ilkesi uyarınca “131. Ortaklardan Alacaklar” hesabına aktarılmıştır.

Mükellef, bu beyanıyla ilgili muhasebe kayıtlarını yaparken düzeltmeden kaynaklanan işlemler nedeniyle “689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” hesabı yerine bilançonun aktifinde bir geçici hesap oluşturma tercihinde bulunmuştur.

Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacakların düşülmesi:

————————————————-/—————————————

296 GEÇİCİ HESAP     240.000 tl

(6736 sy. Kn.6/3 düzeltme hes.)

                        131 Ortaklardan alacakalar   100.000 TL

                        231 Ortaklardan alacaklar      140.000 TL

Verginin hesaplanması

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.         7.200 TL

(6736 sayılı Kanun 6/3 md.)

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR/ 7.200 TL

Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacaklardan kaynaklanan giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı:

950 KKEG     7.200 TL

                        951 KKEG ALACAKLI HES. 7.200 TL

Öte yandan, mükelleflerce kâr dağıtımı yapılması hâlinde, ticari bilanço açısından dağıtılabilir ticari kar tutarı, 6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında beyan edilen ve “689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” hesabı altında muhasebeleştirilen tutarlar dikkate alınmaksızın tespit olunacaktır.

Esas Alınacak Bilanço 

Kanunun 6 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında beyanda bulunacak mükelleflerin, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vermiş oldukları 31/12/2015 tarihli bilançolarını dikkate almaları gerekmektedir.

Özel hesap dönemi kullanan mükellefler ise 2015 yılı içerisinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin olarak vermiş oldukları kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançolarını esas alacaklardır.

Dolayısıyla, mükelleflerin kanuni süresinden sonra verdikleri düzeltme beyannamelerinin ekinde yer alan bilançoları dikkate alınmayacaktır.

Diğer Hususlar

a) 6736 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecektir.

b) Bu kapsamda beyan edilen tutarlar ile ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

c) Kurumlar vergisi mükelleflerince 6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca yapılan beyanla ilgili olarak, söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kâr dağıtımına bağlı vergi tevkifatına yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.

ç) 6736 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü kapsamında beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2016 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde beyanname verme süresi içinde gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bu çerçevede, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan kurumlar vergisi mükelleflerinin anılan madde kapsamında yapacakları beyanları nedeniyle, ilgili dönem matrahlarında bir düzeltme ihtiyacı doğması hâlinde, beyan tarihi itibarıyla 2016 hesap döneminin sona ermiş bulunan geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi beyanlarını 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar düzeltebilmeleri mümkün bulunmaktadır. Özel hesap dönemi kullanan mükelleflerin ise anılan madde kapsamında yapacakları beyanları nedeniyle düzeltme gerekmesi hâlinde, beyan tarihi itibarıyla cari hesap döneminin sona ermiş bulunan geçici vergi beyanlarını aynı tarihe kadar düzeltebilmeleri mümkündür.

Bu kapsama giren düzeltme işlemleri nedeniyle vergi dairelerince yapılacak ek tarhiyatlar için herhangi bir ceza veya faiz aranmayacaktır.

d) Tam tasdik sözleşmesi çerçevesinde daha önceki dönemlerine ilişkin rapor düzenlenmiş bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmünden yararlanmaları hâlinde, raporu düzenleyen yeminli mali müşavirlerin bu işlemlerle sınırlı olarak sorumluluğu aranmayacaktır.

 —————————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazı tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.