Mali Tatil

 27 Haziran 2016     Sirkü 1140

                                                            

5604 sayılı Mali tatil uygulaması Hakkındaki kanun gereği 1 – 20 Temmuz tarihleri arasında mali tatil uygulanmaktadır. Söz konusu kanun gereği;

 • Son günü mali tatile rastlayan süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beş gün uzamış sayılacaktır.
 • Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacaktır.
 • Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacaktır.
 • Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemeyecek. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacaktır.
 1. Mali tatil nedeniyle uzayan süreler 
 • Mali Tatil süresince ve Mali tatilin bitimini izleyen 5 gün içinde sona eren süreler

Ertelendiği için 21-25 Temmuz Tarihleri Arasında Yerine Getirilecek Ödevler

 • Beyana dayalı tarhiyatta beyannamelerin verilme süreleri
 • İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödenme süresi
 • Tarh edilen vergilere ve / veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler
 • Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.
 • Mali Tatil Nedeniyle Süresi Duran Ve Bu Nedenle Mali Tatilin Bitiminden İtibaren İşlemeye Başlayacak Süreler 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre;

 • Belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri,
 • Bildirim süreleri ve
 • Vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri
 1. Mali Tatil süresi içinde Maliye Bakanlığınca mükellefler nezdinde yapılabilecek veya yapılamayacak işlemler 
 • Yapılamayacak işlemler
 • Normal Vergi İncelemeleri
 • Bilgi istem Talepleri
 • Yapılabilecek İşlemler
 • Vergi ve ceza ihbarnameleri ile
 • Mahsup taleplerine yönelik işlemler; (Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.)
 • Aramalı Vergi incelemeleri,
 • Mahkeme Kararına istinaden yapılacak Vergi incelemeleri
 • Savcılıkların talebi üzerine yapılacak Vergi incelemeleri,

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla),uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai bitimine kadar uzamış sayılmaktadır. Ancak bu esasın uygulanabilmesi için, ödeme süresinin Temmuz ayı içinde kalması gerekmektedir. Bir Başka ifadeyle, vadesi Ağustos ayına sarkan vergilerde ödeme süresi değişmeyecektir.

 1. Mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayan süreler 
 • Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idarelere ait vergiler
 • İcra yoluyla yapılan satışlarda KDV (5 nolu) beyanname verme ve ödeme süresi,
 • Sürekli beyanname vermek zorunda olanlar dışındaki resmi kuruluşlar tarafından müzayede mahallinde yapılan satışlar nedeniyle tahsil edilen KDV nin ödeme süresi,
 • 1512 sayılı Noterlik Kanunun 118 inci maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin anılan Kanunun 119 uncu maddesi uyarınca ilgili vergi Dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre verilen (1,2 ve 4) nolu beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri
 • Kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süresi
 1. Diğer Kanunlar 
 • Mali Tatil uygulamasından Etkilenmeyen işlemler

   İşverence ve Sigortalılarca

 • Sendikalar Kanunu
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • İşsizlik Sigortası Kanunu
 • İş Kanuna göre yapılması gereken

  İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Bildirimleri

 • Mali Tatil uygulamasından Etkilenen işlemler

İşverenlerce ve Sigortalılarca meslek hastalığı ve iş kazası dışında kalanlar;

 • Sendikalar Kanunu
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu
 • İşsizlik Sigortası Kanunu,
 • İş Kanununa, göre yapılması gereken

         Bildirim, Beyan ve Ödeme Süreleri

5604 sayılı Kanun’un 1. maddesinde belirtilen süreler kadar ertelenir.

Dolayısıyla 21-25 Temmuz tarihleri arasında bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

SGK mevzuatı ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30/06/2007 tarihli, 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Konunun detayı ile ilgili tebliğde mevcuttur.

—————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazı tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.