SMİYB de İspat  

2 Mayıs 2016     Sirkü 1127

Bilindiği üzere KDV iadesi alan, tam istisna kapsamında işlem yapan mükellefler Vergi İdaresinin risk analiz yöntemlerini ve (KDVRA) risk analizlerini iyi bilirler.

Bu analizlerde özellikle mal ve hizmet satın aldıkları alt tedarikçileri hakkında zaman zaman SMİYB düzenleme ve kullanma fiillerine rastlanması nedeniyle iade alacaklarını alamadıkları gibi farklı mağduriyetlerle karşılaştıkları sıkça görülen bir husustur.

Büyük firmaların mal ve hizmet alımlarının firma çalışanlarınca yapıldığı bir gerçektir. Ancak satın alma biriminde çalışan işgörenlerin de gerçekten mal ve hizmet temin ettikleri firmaların sahte belge düzenleyen veya kullanan firma olup olmadıklarını bilmelerine imkan yoktur.

İşte bu noktadan hareketle Vergi İdaresi mükellefleri koruma altına almak amacıyla KDV uygulama Genel tebliği ile SMİYB de ispat denilen bir sistem getirdi. 

Bu sistem gereğince Vergi idaresi, gerek KDV iadesi alma aşamasında gerekse vergi incelemeleri sırasında sahte veya yanıltıcı olduğu yönünde bulgular bulunan bir belgenin gerçek bir işleme dayanıp dayanmadığı ile işlemin mahiyet ve miktar itibarıyla doğru olarak yansıtılıp yansıtılmadığının ispatını mükelleften istemektedir.

Bu ispat yönteminde işleme ait fatura veya sevk irsaliyesi dışında sınırlandırıcı olmamak kaydıyla belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispatta aşağıdaki deliller kullanılabilir:

  • İşlem bedelinin ödendiğinin belgelendirilmesi.
  • Mal alışına ait olarak alınan malın taşıma, yükleme, boşaltma, depolama, ambalajlama, ve benzeri işlemlerin yapıldığına yaptırıldığına yönelik belgeler,
  • Sigorta belgesi,
  • Vergi, resim, harç, pay, fon gibi ödemeler yapılmışsa bu ödemelere ait belgeler

İşlemin gerçekliğinin tevsikinde delil olarak kullanılabilir.

Ödeme, mal ve hizmeti satın alan mükellef tarafından ödemeyi tevsik eden belge aslı veya noter onaylı örneği ile tevsik edilebilir. (Ödemeler birebir değilse yasal defterlerinden Kebir den cari hesap ekstraları kullanılabilir.)

Ödemenin 5411 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar vasıtasıyla veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 785 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında düzenlenen çekler ile de tevsiki mümkündür.

Ayrıca internet bankacılığı yoluyla yapılan ödemelerde, banka dekontu yerine ilgili banka şubesi tarafından onaylı internet çıktıları ya da mükellefler tarafından ödeme yapılan bankalardan alınan onaylı hesap ekstreleri ödemenin tevsikinde kullanılabilir.

Ödeme, kredi kartı (iade talebinde bulunan kişi veya kuruma ait), tapu devri, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla (ön ödeme avansı şeklinde kamu kurum ve kuruluşlarının veznesine ödeme gibi) yapılmak suretiyle de tevsik edilebilir.

Ödemenin PTT yoluyla yapıldığı durumlarda, ödeme sırasında düzenlenecek belge, (satıcının veya adına hareket edenlerin adı-soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile banka hesap numarası ve vergi kimlik numarası doğru olarak yazdırılmak kaydıyla) ödemeyi tevsik eden delil olarak ileri sürülebilir.

————————————————-

 

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazı tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.