E- Vergi Uygulamaları

16 Kasım 2015     Sirkü 1085

Günümüzde maliye teknolojiyi çok iyi kullanır hale gelmiş ve mükellefleri izleme ve oto kontrolünü sağlamak amacıyla da teknoloji devreye sokarak mükellefler açısından bazı elektronik uygulamaları zorunlu hale getirmiştir.

Şu an itibariyle zorunlu olan elektronik uygulamaların en belli başlıcalarını e fatura, e defter, e arşiv, e tebligat olarak sayabiliriz.

Söz konusu uygulamalar tüm gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsayabildiği gibi, belirli mükellef gruplarını da kapsayabilmektedir.

Bu konularla ilgili olarak hazırlanan sirkülerimiz yıl içinde yayınlanmıştır.

  1. E-Fatura ve E-Defter Uygulamaları

Bilindiği üzere, son olarak e-Fatura ve e-Defter uygulamalarının kapsamının genişletilmesi ve ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

454 nolu VUK Tebliği uyarınca;

  • 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren,
  • 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren,
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle 20 Haziran 2015 tarihinden önce EPDK’ dan lisans alan mükellefler (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.) ile aynı Kanuna ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflerden bu tarihinden önce mükellefiyet tesis ettirenler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren,
  • 20 Haziran 2015 tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren

elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.

E fatura ve e defter uygulaması ile ilgili detaylı bilgiyi 986,1044,1057,1060,1064 seri nolu sirkümüzde bulabilirsiniz.

Ayrıca e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun Mal ve Hizmet İhracatı başlıklı 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.

  1. E-Arşiv Uygulaması

E – Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.

E arşiv uygulaması ile ilgili detaylı bilgiyi 1067 seri nolu sirkümüzde bulabilirsiniz

  1. Elektronik Tebligat Uygulaması

Son olarak E tebligat uygulamasına ilişkin 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

 456 nolu VUK Tebliğine göre;

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2016 tarihine kadar elektronik tebligat adresine sahip olabilmek için gerekli başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Bunun için “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Gelir vergisi mükellefleri de“Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni (EK:2) vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

 Bu mükelleflerin; söz konusu bildirimi, kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

1 Ocak 2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde elektronik tebligat talep bildiriminde bulunmak zorundadır.

İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir.

E tebligat uygulaması ile ilgili detaylı bilgiyi 1069 seri nolu sirkümüzde bulabilirsiniz

 ————————————————————–

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.