DİİB Kapsamında yapılan satışlar

10 Eylül 2015     Sirkü 1071

16/4/2001 tarih ve 2001/2325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin dahilde işleme izin belgesine sahip mükelleflere tesliminde sektörel ayrım yapılmaksızın 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin kapsamında işlem yapılabileceği karara bağlanmıştır.

3065 sayılı Kanunun geçici 17 inci maddesinin uygulanmasında ihracat süresi olarak 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesindeki üç aylık süre yerine dahilde işleme izin belgesinde öngörülen süreler esas alınır.

Dahilde işleme rejimi kapsamında ihracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.

3065 sayılı Kanunun geçici 17 inci maddesi kapsamındaki teslimlerde, tecil-terkin kapsamında işlem yapılabilmesi için alıcıların;

– KDV mükellefi olmaları (yalnızca sorumlu sıfatıyla KDV mükellefiyeti bulunanlar hariç),

– 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararı ile bu Karara ilişkin Tebliğlere uygun “Dahilde İşleme İzin Belgesi” ne (DİİB) sahip bulunmaları,

Yeterlidir.

Dahilde işleme rejimi kapsamında belge almış alıcıların 3065 sayılı Kanunun geçici 17 inci maddesi kapsamında KDV ödemeksizin mal alımı yapmaları için ayrıca “imalatçı” vasfını haiz olmaları gerekmez.

Ayrıca;

DİİB sahibi mükelleflere, dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddeleri teslim edecek satıcıların KDV mükellefi olmaları yeterli olup, ayrıca imalatçı olmaları şartı aranmaz.

3065 sayılı Kanunun geçici 17 inci maddesi kapsamındaki teslimler nedeniyle düzenlenecek faturalarda, her bir mal türüne ilişkin KDV hariç bedelin 2.500 TL’yi (tekstil-konfeksiyon sektöründe pamuk, yün, iplik ve kumaş dışındaki mallarda 500 TL) aşması zorunludur. Belge kapsamında teslim edilen birden fazla mal türünün aynı faturada gösterilmesi durumunda bu sınırlar her bir mal türü için ayrı ayrı aranır.

Fonksiyonel olarak ve ticari açıdan bütünlük arz eden malların faturada ayrı ayrı gösterilmesi halinde yukarıda belirtilen rakamsal tutarların hesaplanmasında bütünlük arz eden söz konusu mallara ait toplam tutar dikkate alınır.

DİİB kapsamında yapılan satışlarda aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmesinde yarar vardır.

1- 3065 sayılı Kanunun geçici 17 inci maddesi kapsamında işlem yapan satıcılar, öncelikle talep edilen malın, belgedeki cins ve miktara uygun olup olmadığını, daha önce ithal edilen ve/veya satın alınan miktarları da göz önüne alarak belirler ve düzenleyeceği faturada toplam bedel üzerinden KDV hesaplar, ancak alıcıdan tahsil etmez.

2- Satıcılar, DİİB’ e istinaden yaptıkları teslimlerde, söz konusu belgenin “İthal Edilen Maddelerle İlgili Bilgiler” bölümünü bu kapsamdaki teslimlerine uygun şekilde doldurarak imzalar ve kaşelerler.

3- Bu şekilde şerh düşülen belgelerin bir fotokopisi, belge sahibi tarafından (Alıcı tarafından) imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanır ve satıcıya verilir.

4- Tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen mallar için düzenlenen faturaya; “3065 sayılı KDV Kanununun Geçici 17 inci maddesi hükmü gereğince KDV tahsil edilmemiştir.” ibaresi yazılır.

5- Kapsama giren ve girmeyen teslimlerin birlikte yapılması halinde, tecil-terkin uygulanabilecek ve uygulanamayacak olan mallar için ayrı ayrı fatura düzenlenir.

6- Bu kapsamda yapılan teslimler için 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi uygulamasına ilişkin yapılan açıklamalara göre işlem yapılır. Bu nedenle DİİB kapsamında yapılan satışlar dönem KDV beyannamesinin “İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin Bildirim” tablosundan 702 kod numaralı “İşlem Türü” satırı seçilmek suretiyle yapılmalıdır.

7-Satışın yapıldığı döneme ait beyannamenin verilme süresi içinde, alıcılar tarafından onaylanarak verilen DİİB’ in örneği veya bu belgenin tarih ve sayısı ile satılan malın cins, miktar ve tutarına ilişkin bilgilerle satıcı tarafından onaylanan bilgileri ihtiva eden liste bağlı olunan vergi dairesine bir dilekçe ekinde verilir.

Bu belgelerle birlikte satış faturalarının fotokopisi veya fatura bilgilerini içeren firma yetkililerince kaşeli ve imzalı bir liste de dilekçelere eklenir.

8- DİİB sahibi mükelleflere yapılan teslimlere ilişkin tecil edilen KDV’nin terkini için belge sahibi tarafından üretilen malın ihracatçı tarafından belge süresi (uzatılan süreler dahil) içinde ihracatı gerçekleştirilmiş olmalıdır.

3065 sayılı Kanunun geçici 17 inci maddesi kapsamında satın alınan maddelerle imal edilen malların süresi içinde ihraç edildiği yukarıda sayılan belgelere ek olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek bir raporla tespit edilir. Satıcılara ait Tecil edilen KDV bu raporun alıcı veya satıcı tarafından tanzim ettirilmesini müteakip satıcının Vergi Dairesine ibraz edilerek terkin ettirilir.

7 inci maddeye ait dilekçe örneği

…….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
BURSA
Daireniz …… vergi numaralı mükellefiyiz.
……. 2015 döneminde ……. TL lik tecil edilecek KDV ile ilgili olarak ……….Vergi Dairesi ………….vergi numaralı mükellefi …………. Şti. ne ………tarih ve……sayılı DİİB kapsamında yaptığımız satışlara ilişkin satış faturası fotokopimiz ile alıcı firmaya ait DİİB ve onaylı global liste fotokopileri ilişikte sunulmuştur.
İhracatçı firma tarafından tanzim ettirilecek YMM raporu Tecil edilecek KDV nin terkini için dairenize bilahare ibraz edilecektir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Kaşe imza
EKİ
(1) (1) Ad DİİB fotokopisi
(2) (1) Ad. Global liste
(3) (1) Ad. Satış faturası fotokopisi

————————————–

Hatırlatma:
Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.