Alman vatandaşlarının Serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin Türkiye’nin iç mevzuat hükümleri uyarınca vergilendirilmiş olması durumunda, ödenen verginin iadesi

22 Temmuz 2015     Sirkü 1061

Gelir idaresi başkanlığınca yayımlanan 3 seri nolu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğinde;

Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin serbest meslek faaliyetleri nedeniyle Türkiye’den elde ettikleri gelirlerin, Türkiye’nin iç mevzuat hükümleri uyarınca kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmiş olması ve ödenen bu verginin Türkiye Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına göre iadesinin gerekmesi durumunda iade ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu genel tebliğ aşağıda özetlenmiştir.

Türkiye – Almanya ile akdedilen Anlaşmanın hükümleri 01.01.2011 tarihinden sonraki vergilendirme dönemleri için uygulanmaya başlanmıştır.

Türkiye – Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının “Kaynakta Vergileme Usulüne İlişkin Kurallar” başlıklı 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; Akit Devletlerden her birinin bu Anlaşma uyarınca kaynak Devlette vergiye tabi olmayan veya yalnızca indirimli vergiye tabi olan gelir ödemeleri ile ilgili olarak, vergi kesintisinin hiç yapılmaması veya yalnızca ilgili maddede belirtilen oran üzerinden yapılmasına ilişkin usulleri belirleyebilecekleri hükme bağlanmıştır.

Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının kapsamına giren gelirlerinin Türkiye’nin iç mevzuat hükümleri uyarınca kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmiş olması ve iadenin gerekmesi durumunda, mükelleflerin, kesilen verginin iadesi için verginin kaynakta kesildiği takvim yılını takip eden dördüncü yılın sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin, için başvuruda bulunacak Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin, ekte yer alan formun ilgili bölümlerini doldurarak, Almanya yetkili makamlarından alacakları mukimlik belgesinin aslı ve noterce veya Almanya’daki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilecek Türkçe tercümesi ve varsa serbest meslek faaliyetine ilişkin sözleşme örneği ile birlikte, Türkiye’de vergi kesintisini yapan vergi sorumlusunun bağlı olduğu vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.

Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin başvuruları neticesinde, Türkiye dışında icra edilen serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edilen gelirler nedeniyle Türkiye’de kesilen vergilerin iade edilmesi mümkün olacaktır. Bu faaliyetlerin Türkiye’de icra edilmesi durumunda ise formda beyan edilen bilgiler de dikkate alınarak, Anlaşmada Türkiye’nin vergilendirme hakkı açısından öngörülen koşulların oluşmadığının tespiti üzerine iade işlemi yapılacaktır.

3 seri nolu tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan, ancak sonuçlandırılmamış olan iade başvurularında, Almanya mukimi kişilerin söz konusu tebliğ Ekinde yer alan formdaki bilgileri sağlamış olmaları halinde ayrıca bu formun doldurulması istenmeyecektir.

Yapılacak iade işlemi, Türkiye – Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 27 inci maddesi ve 2 No’lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri ile iç mevzuat hükümlerimiz çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

——————————

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.