Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde KDV İstisnası Uygulaması

15 Haziran 2015     Sirkü 1055

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’na 5035 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle eklenen ve 01.01.2014 tarihinde itibaren yürürlüğe giren geçici 20 inci maddesi gereği;

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve

 • Sistem yönetimi,
 • Veri yönetimi,
 • İş uygulamaları,
 • Sektörel,
 • İnternet,
 • Mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı

şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

Teknoloji geliştirme bölgesinde üretilse dahi, bunlar dışındaki teslim ve hizmetler istisna kapsamına girmemektedir. Dolayısıyla, oyun programları, network uygulamaları gibi yazılımlar istisna kapsamında bulunmamaktadır.

Maliye Bakanlığı; program ve lisans türleri itibarıyla istisnadan yararlanılacak bedele ilişkin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

Maddede hükmünden de anlaşılacağı üzere istisna, münhasıran bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin bölgede imal ettikleri yukarıda sayılan ticari yazılım paketlerinin teslimi ve hizmetler ile sınırlı olup ilk safhada (Üretim aşamasında) uygulanan bir istisnadır. Başka bir ifade ile ilk teslimden sonraki safhalardaki teslimlerde bu istisnanın uygulanma alanı yoktur.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 37/f maddesi; gereği KDV istisnasından yararlanmak için yönetici şirketin onayı alınarak ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

60 seri nolu KDV sirküleri ve KDV Genel uygulama tebliği gereği;

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimciler tarafından münhasıran bu bölgelerde üretilen yazılımlar için alınan her türlü mal ve hizmet, genel esaslara göre KDV’ye tabi tutulacaktır.

Benzer şekilde, bölgede faaliyette bulunan bir firmaya bu bölgede verilen danışmanlık hizmeti de KDV’ye tabi olacaktır.

KDV Kanununun 30/a maddesinde vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Dolayısıyla, Kısmi istisna kapsamında olan bu teslim ve hizmetler için yüklenilen KDV’nin KDV Kanununun 30/a maddesi gereğince indirim ve iadesi mümkün olmayıp söz konusu vergi, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde işin mahiyetine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınabilecektir.

Buna göre, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan bir firmanın;

 • Bölgede ürettiği “hastane bilgi yönetim sistemleri yazılımı programı” satışı ile bu yazılıma yönelik güncelleme işi Kanunun geçici 20/1 inci maddesine göre KDV’den istisna olacaktır.
 • Güncelleme dışında bu yazılımla ilgili olarak verilen bakım, destek (otomasyon) hizmetleri, Teknokent te üretilse dahi, oyun programları, network uygulamaları gibi yazılımlar, işlevlerini yerine getirmek için yazılım kullanan ürün, aygıt, eşya vb. donanımlar ile bu donanımlara ilişkin hizmetler ve web sitesi aracılığıyla verilen reklam hizmetleri KDV’ye tabi olacaktır.
 • Bölgede üretilen eğitim yazılımları Kanunun geçici 20/1 inci maddesine göre KDV’den istisna olacaktır. Ancak, bu yazılımı teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan firmadan alan firmaların satışları genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi tutulacaktır.
 • Kanunun geçici 20/1 inci maddesi kapsamındaki teslim veya hizmetleri KDV’den istisna olacak, web sitesi aracılığıyla verdiği reklam hizmeti ise bu kapsamda yer almadığından KDV’ye tabi tutulacaktır.
 • İşlevlerini yerine getirmek için yazılım kullanan ürün, aygıt, eşya vb. donanımlar ile bu donanımlara ilişkin hizmetler istisna kapsamına girmemektedir.
 • Bölgede üretilen yazılımın fikri mülkiyet hakkının, bu bölgede faaliyette bulunan mükellefte kalmak suretiyle belirli zaman aralıklarıyla farklı kişilere satılması ya da satışın CD veya elektronik ortamda yapılması istisna uygulanmasına engel değildir.
 • Bölgede üretilen bu yazılım programlarının bayi ye tesliminde KDV istisnası uygulanacak, Bayiler tarafından satışında ise (bu satış işlemi istisna kapsamında değerlendirilmeyeceğinden) genel hükümler çerçevesinde KDV hesaplanacaktır.
 • Ar-Ge çalışmaları kapsamında yer alan teslim ve hizmetler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • Bölgede üretilen yazılımın Kanunun 11 ve 12 inci maddeleri kapsamında ihraç edilmesi halinde, bu ihracata ilişkin yüklenilen KDV’nin Kanunun 32 inci maddesine göre indirim ve iade konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

————————————–

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.