6637 sayılı torba kanunun getirdikleri

 8 Nisan 2015     Sirkü 1037

 

7 Nisan 2015 tarih ve 29319 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6637 sayılı torba kanunda vergi kanunları ile ilgili yapılan düzenlemeler şöyle özetlenebilir.

Kanunun 3 üncü maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda, 4 üncü maddesiyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda yapılan düzenlemeler ile uluslararası kuruluşlar ile bunların mensuplarına sağlanacak katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi istisnasının kapsamı genişletilmektedir. Düzenleme ile ev sahibi ülke anlaşması veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan ya da Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar faydalanabilecektir. Ayrıca bu istisnadan, söz konusu kuruluşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yönetici kadrolarındaki mensupları da yararlanabilecektir.

Kanunun 5 inci maddesi ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere “Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.” fıkrası eklenmiştir.

Kanunun 6 ıncı maddesi ile, 213 sayılı Kanuna 132/A maddesi eklenmiştir. Bu düzenlemeyle, yoklama faaliyetinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi hedefi doğrultusunda, teknolojinin sunduğu imkanlar kullanılarak yoklama faaliyetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi amaçlanmaktadır

Kanunun 8 inci maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine eklenen hükme göre 1.7.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ödenmiş veya çıkarılmış sermayelerindeki nakdi artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si, kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek kaydıyla indirim olarak dikkate alınabilecektir

Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılır.

Kanunun 24 üncü maddesi ile KDV Kanununa geçici 34 üncü madde eklenmekte ve 07.04.2015 tarihinden önce usulüne uygun yürürlüğe giren ve 4586 sayılı Kanun kapsamında bulunan milletlerarası anlaşma hükümleri çerçevesinde KDV’den istisna edilmiş olan transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere 01.01.2014 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler tam istisna kapsamına alınmakta, bu işlemleri yapanların yüklendikleri KDV’nin indirimi, indirim yoluyla telafi edilememesi halinde iadesi imkanı sağlanmaktadır.

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.