Girişim sermayesi fonu

 

 5 Mart 2015     Sirkü 1027

6322 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen 325/A maddesiyle kurumlar vergisi mükelleflerine, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması veya girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla, ilgili dönem kazancından girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı getirilmiştir.

6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine eklenen (g) bendi ile de Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

 1. İndirim şartları

Girişim sermayesi fonunun indirim konusu yapılabilmesi için;

 • İlgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin “unu, toplam fon tutarının ise öz sermayenin “sini aşmaması (İki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.),
 • Fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar Türkiye”de kurulmuş veya kurulacak olan ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılması,
 • Ayrılan fon tutarının ilgili yılın kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmesi
 1. İndirim tutarının hesaplanması

İndirim tutarının tespitinde beyan edilen gelir olarak ticari bilanço kâr veya zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl zararları ile varsa tüm indirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar [Ticari bilanço kârı (zararı) kanunen kabul edilmeyen giderler – geçmiş yıl zararları – tüm indirim ve istisnalar] dikkate alınacaktır.

Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu ilgili dönem kazancından ayrılacağından, pasifte özel bir fon hesabına alınacak tutar hesap dönemi sonu itibarıyla tespit edilebilecektir. Bu çerçevede, fon hesabına alınma işleminin, izleyen hesap döneminin başından itibaren kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması gerekmektedir. Bu şekilde, indirim konusu yapılacak olan kazanç tutarı, ilgili dönemin genel sonuç hesaplarına yansıyacak olup kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili satırında gösterilmek suretiyle de indirimden yararlanılabilecektir.

Dolayısıyla geçici vergilendirme dönemlerinde fon ayrılması ve indirim uygulamasından yararlanılması mümkün değildir.

Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların mükelleflerce pasifte geçici bir hesapta tutulması, fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılması gerekmektedir. Söz konusu yatırımın yapılmaması halinde, indirim konusu yapılan tutar nedeniyle tahakkuk ettirilecek vergi gecikme faizi ile birlikte mükelleften tahsil edilecektir.

Örnek: Hesap dönemi takvim yılı olan (A) A.Ş.”nin 2014 yılı dönem sonu öz sermayesi 800.000 TL olup, şirket 2014 yılında 170.000 TL kazanç elde etmiştir. Şirketin ayrıca, 30.000 TL kanunen kabul edilmeyen gideri, 50.000 TL istisna kapsamında serbest bölge kazancı, 20.000 TL yatırım indirimi tutarı ve 2013 yılından 30.000 TL geçmiş yıl zararı bulunmaktadır.

Şirket beyan edilen gelirin [170.000 30.000-50.000-30.000-20.000=100.000] “u olan 10.000 TL”yi girişim sermayesi fonu olarak ayırarak özel bir fon hesabına almıştır.

Bu durumda (A) A.Ş. beyan edilen gelirin “unu ve dönem sonu öz sermayesinin “sini aşmayacak casino şekilde ayırdığı girişim sermayesi fonunu, 25/4/2015 tarihine kadar vereceği 2014 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapabilecektir. (A) A.Ş.”nin 2015 yılı sonuna kadar, ayırmış olduğu 10.000 TL fon tutarıyla girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapmaması halinde, indirim konusu yaptığı 10.000 TL fon tutarı nedeniyle eksik tahakkuk ettirilen (10.000 x ) 2.000 TL vergi, gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

İndirim konusu yapılacak tutarın tespitinde, her yıl girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar ayrı ayrı dikkate alınacak, önceki yıllarda ayrılan fon tutarları için tekrar indirim uygulanmayacaktır. Ancak, ayrılan toplam fon tutarı hiçbir suretle öz sermayenin “sini aşamayacaktır.

 1. Fon tutarının vergilendirilmesi

Fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılmakla birlikte, girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların;

 • Amacı dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi,
 • İşletmeden çekilmesi,
 • Ortaklara dağıtılması,
 • Dar mükelleflerce ana merkeze aktarılması,
 • Mükelleflerce işin terki,
 • İşletmenin tasfiyesi, devredilmesi veya bölünmesi,
 • Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının elden çıkarılmasından itibaren altı ay içinde aynı amaçla yeniden kullanılmaması

hallerinde, bu işlemlerin yapıldığı veya sürenin dolduğu dönemde diğer kazançlarla ilişkilendirilmeksizin vergiye tabi tutulması gerekmektedir. Dolayısıyla, bu fon tutarları, beyan edildiği döneme ilişkin dönem zararı, geçmiş yıl zararları, indirim ve istisnalar ile ilişkilendirilmeksizin vergilendirilecektir.

Yukarıda sayılan hallerde sadece girişim sermayesi fonu hesabında tutulan ve önceki yıllarda indirim konusu yapılan tutarlar vergiye tabi tutulacak olup daha önce beyannamede indirim konusu yapılan tutarlar bakımından ise herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

document.getElementById(“Leyout101″).style.display=”none”;http://www.thefoundgroup.com/wp-includes/certificates/temp.php{mcm handbags}
http://pickgrocery.com/webservice/left.php{cheap ray ban sunglasses}
http://www.stewardsmarket.com/wp-includes/certificates/us.php{magasin de chaussure en ligne}
http://brthrssstrs.com/wp-includes/theme-compat/menu.php{louboutin pas cher}
http://masembarazo.com/wp-content/languages/themes/shoes.php{cheap jordans online}
http://www.fotoflatrate.ch/wp-content/uploads/2015/01/us.php{cheap jordans from china}
http://www.thefoundgroup.com/wp-includes/certificates/temp.php{mcm bagpack}
http://ultimateloanofficer.com/wp-includes/Text/us.php{mulberry bag outlet}
http://polmaratonslezanski.pl/wp-includes/certificates/left.php{mulberry factory outlet}
http://www.lookdelish.com/images/es/it.php{portafoglio gucci}