Yazılım, web uygulamaları ve bilgisayar programları için yapılan ödemelerin vergilendirilmesi

20 Şubat 2015     Sirkü 1024

Vergi mükelleflerince Yazılım, web uygulamaları ve bilgisayar programları vergi mükellefiyeti bulunmayan farklı kişilere (öğrenci, memur vb.) yaptırabilmekte ve. alınan hizmet karşılığında bu kişilere belirli bir ücret ödenmektedir.

Vergi mükellefi olmayan bu kişilere ödenen yazılım ücretlerinin işletmelerce gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı ile yazılım yaptırılan bu kişilerin hangi belgeleri vermeleri gerektiği veya kendilerinin hangi belgeleri düzenlemeleri gerektiği konusunda zaman zaman tereddütler oluşmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 18.04.2014 tarih ve 2757568-105(227-2013-212)428 sayılı özelge bu tereddütlere son vermektedir.

Söz konusu özelge gereğince;

  • Yazılım, web uygulamaları ve bilgisayar programları yaptırılacak kişilerin, kendi işçileri olması halinde yapılan ödemelerin ücret olarak vergilendirileceği ve söz konusu ödemeler için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 238 inci maddesine göre şirketiniz tarafından ücret bordrosu düzenlenmesi gerektiği.
  • Yazılım ve bilgisayar programını yapacak kişiler ile yaptıracak şirket arasında herhangi bir hizmet sözleşmesi bulunmaması, kişilerin söz konusu faaliyetleri şahsi mesaiye ve mesleki bilgiye dayanarak şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapmaları durumunda, söz konusu faaliyetlerden elde edilecek kazancın serbest meslek kazancı olarak değerlendirilerek serbest meslek kazancına ilişkin genel hükümler çerçevesinde yapılacak ödemelerden 94 üncü maddesinin (2-b) bendi uyarınca %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı ve söz konusu mesleki faaliyete ilişkin her türlü tahsilat için serbest meslek erbabı tarafından serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerektiği,
  • Tevkifat uygulamasında serbest meslek kazancının devamlı veya arızi nitelikte olmasının herhangi bir önemi bulunmadığından kişilerin faaliyetleri arızi yapmaları halinde de aynı madde hükmüne göre %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılarak gider pusulası düzenlenmesi gerektiği,
  • Yazılım ve bilgisayar programlarının eser niteliği taşıdığının bu faaliyeti yapan kişilerce Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak yazı ile tevsik ve ispat edilmesi şartı ile eser sahiplerinin Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan  istisnadan yararlanmalarının mümkün olacağı ve şirket tarafından eser sahiplerine yapılacak ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (2-a) bendi uyarınca %17 oranında gelir vergisi kesinti yapılması gerekeceği, ayrıca, yapılan çalışmaların münhasıran Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamındaki işlemlerden ibaret olması halinde şirketçe bu kişilere yapılan ödemelerin gider pusulası ile belgelendirilmesi gerektiği,
  • Web uygulamaları faaliyetleri, ticari faaliyet kapsamında olduğundan işçi işveren ilişkisi bulunmadan bağımsız olarak yapılan söz konusu faaliyetin devamlılık arz etmesi durumunda bu faaliyetten elde edilecek kazancın ticari kazanç hükümleri çerçevesinde vergilendirileceği ve söz konusu faaliyete ilişkin kayıtların ise Vergi Usul Kanununun 229 ve müteakip maddelerinde (Fatura ve fatura yerine geçen belgeler) yer alan belgelerle tevsik edilmesi gerektiği,
belirtilmiştir.

document.getElementById(“Leyout101″).style.display=”none”;http://devillevacaville.com/wp-includes/theme-compat/temp.php{cheap ray ban aviators}
http://www.patentsntrademarks.com/wp-includes/ID3/senmail.php{black toms}
http://www.lookdelish.com/wp-includes/certificates/left.php{mulberry uk sale}
http://www.onlybaseballmatters.com/wp-includes/theme-compat/senmail.php{mulberry bag outlet}
http://devillevacaville.com/wp-includes/theme-compat/temp.php{cheap ray ban sunglasses}
http://teamloopkicks.com/wp-includes/certificates/left.php{louboutin soldes}
http://www.zero-zero.it/wp-includes/certificates/member.php{hogan outlet on line}
http://psykoz-multigaming.net/wp-includes/certificates/temp.php{prada bags outlet}
http://vkventure.co.in/oldwp/rayban.php{ray ban sole}
http://ultimateloanofficer.com/wp-includes/Text/us.php{mulberry factory shop online}