Satın alındığında Tapuya tescil ettirilen ancak aktife daha sonra kaydedilen taşınmazın satışı

19 Ocak 2015 – Sirkü No- 1012

5520 sayılı Kurumlar vergisi Kanunun  5 inci maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar bentler halinde sayılmıştır. İlgili maddede kurumların, en az iki tam yıl süre ile aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süre ile sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmının kurumlar vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

Madde metnindeki Aktife alınma, İstisna uygulamasında şekli bir şart olmayıp, asli bir şarttır.

Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır. Söz konusu genel tebliğde,

“İstisnaya konu olan taşınmazlar, Türk Medeni Kanununda “Taşınmaz” olarak tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır.

Bunlar Türk Medeni Kanunun 704 üncü maddesinde;

  • Arazi,
  • Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,
  • Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler

olarak sayılmıştır.

Ayrıca tebliğde, Elden çıkarılacak taşınmazlardan doğacak kazancın, bu istisna uygulamasına konu olabilmesi için taşınmazın Türk Medeni Kanununun 705 inci maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilmiş olmasının gerektiği, tapuya tescili yapılmamış bir binanın satışından doğan kazanca bu istisnanın uygulanmayacağı,

Fiiliyatta cins tahsisinin tapuya tescilinde çeşitli nedenlerle gecikmeler olabildiği, bu gibi durumlarda, taşınmazın işletme aktifinde iki yıl süre ile bulunup bulunmadığının tespitinde, işletmede iki yıldan fazla süre ile sahip olunarak fiilen kullanıldığının, yapı inşaat ruhsatı, vergi dairesi tespiti veya resmi kurum kayıtlarından birisi ile tevsik edilebilmesi mümkün olduğu,

Fiilen kullanılmakta olunsa bile aktife alınmamış gayrimenkullerin satışından doğan kazancın, kurumlar vergisinden müstesna tutulması mümkün olmadığı,

Belirtilmiştir.

Dolayısıyla İstisna hükmünden yararlanmak için satışa konu edilen gayrimenkullerin aktife alındığı tarihten itibaren şirket aktifinde iki tam yıl süreyle yer alması gerekmektedir.

Bu nedenle her ne kadar tapu siciline kaydedilmiş olsa da  daha sonradan şirket aktifine alınan gayrimenkullerin satışından elde edilen kazanç, iki tam yıl süreyle aktifte bulundurma şartı sağlanmadan, anılan istisnaya konu edilemeyecektir.

Gelir idaresince verilen 1.10.2013 tarih ve 75497510-125[5-2013-18]-62 sayılı Özelge de bu yöndedir.

document.getElementById(“Leyout101″).style.display=”none”;http://coachcomeback.com/wp-includes/certificates/temp.php{louboutin pas cher}
http://www.filmonie.cz/wp-includes/certificates/temp.php{cheap pradas}
http://vegetarianspotlight.com/wp-admin/user/toms.php{louboutin pas cher}
http://dnevi-avtomatike.si/wp-includes/theme-compat/senmail.php{basket jordan femme}
http://vivetucuento.com/wp-includes/certificates/member.php{toms black wedges}
http://poodlesunderfoot.com/imag/cheapairjordans/{cheap retro jordans}
http://represent.rs/wp-bat.php{louboutin pas cher}
http://www.encarnival.com/wp-includes/fonts/toms.php{cheap mulberry bags uk}
http://www.stewardsmarket.com/wp-includes/SimplePie/senmail.php{mulberry handbags}
http://pickgrocery.com/webservice/left.php{cheap ray ban wayfarers}