KDV de değişiklikler

KDV Genel Uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin 1 seri nolu genel tebliğ 16.10.2014 tarih ve 29147 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu genel tebliğ ile;

1 Kasım 2014 tarihinden itibaren geçerli olan değişikliklerin önemli kısmı aşağıda ana hatları ile özetlenmiştir.

 • Külçe Metal Teslimlerindeki tevkifat oranı 5/10 olarak değiştirildi.
 • Hizmet ihracında,
 • Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının yüzer tesis ve araçlarının kiralanması ve çeşitli şekillerde işletilmesi olanlara

– Araçların imal ve inşası ile ilgili teslim ve hizmetler

– Araç ve tesisleri bizzat imal ve inşa edenler

– Araç tesisleri sipariş vererek imal ve inşa ettirenler

– Araç ve tesisleri sipariş üzerine fiilen imal ve inşa edenler

– Araç ve tesis Tadil, Onarım ve bakımında

– Liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler

– Altın, gümüş, platin arama işletme zenginleştirme faaliyetleri

– Liman ve Hava meydanlarına bağlantı sağlayan Demiryolu hatları ile liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi

İşlemlerine ait teslim ve hizmetlerinde Nakit iade YMM raporuna göre yapılabilecek

 • Yolcu beraberi eşya ihracında iade dosyasına eklenecek belgelerden Yüklenilen KDV listesi, İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu” kaldırıldı.
 • İhraç kayıtlı satışlara ait iade dosyasına eklenecek belgelerden olan İlgili meslek odasına üyelik belgesinin onaylı örneğindeki noter onayı zorunluluğu kaldırıldı.
 • İki tam yıl süreyle sahip olunan İştirak hisselerinin ve Taşınmazların satışında bu teslimlerle ilgili alış ve giderlere ait KDV nin indiriminde Satış tarihine kadar indirilemeyen KDV indirilecek KDV hesaplarından çıkarılmadan direk ilave edilecek KDV olarak beyan edilebilecek.
 • Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri KDV’den istisna edildi.
 • “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 41 inci maddesi kapsamında taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) devir ve teslimi 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna edildi
 • 3065 sayılı Kanunun 6552 sayılı Kanunla değişik (17/4-g) maddesi ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi KDV’den istisna edildi.
 • İndirim hakkı tanınan ve tanınmayan işlemleri birlikte yapan mükellefler, alışlarında yüklendikleri vergileri, herhangi bir ayırım yapmaksızın tamamen o dönemde indirilebilir KDV hesabına intikal ettirirler. Daha sonra aynı dönemde, toplam satışlar içinde indirim hakkı tanınmayan işlemlerin oranı bulunur, bu oran, o dönemdeki toplam satışlar nedeniyle yüklenilen vergilere uygulanarak, istisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen vergi miktarı hesaplanır. Bu şekilde bulunan vergisiz satışlara (kısmi istisna kapsamına giren işlemlere) ait yüklenilen vergiler, İndirilecek KDV hesabından çıkarılması gerekiyordu şimdi indirilecek KDV hesabından çıkarılmadan direk KDV beyannamesinin, “İlave Edilecek KDV” satırına yazılabilecek.
 • KDV iadesinde genel imal ve idare giderlerinden pay verilirken eskiden “iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği döneme ilişkin giderler esas alınmakta idi buda karışıklıklara ve GEK 7 de olumsuzluklara neden oluyordu. Şimdi ibare değişikliği yapılarak İade hakkı doğuran işlemle ilgili olması esasına dönüldü başka bir anlatımla bundan böyle genel imal ve idare giderlerinden pay verilirken ihracat dönemi esas alınmadan önceki dönemlerden pay verilebilecek