Vakıflarda vergi muafiyeti ve kamuya yararlı dernekler

Bakanlar Kurulu Kararı ile vakıflara vergi muafiyeti, derneklere ise kamuya yararlı dernek statüsü tanınması ile ilgili olarak Gelir İdaresince yayımlanan 34 seri nolu Kurumlar Vergisi sirküsü aşağıda özetlenmiştir.

Söz konusu sirkü gereği;

Vakıflara Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınabilmesi için bu vakıfların resmi senetlerinde, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerinin en az üçte ikisinin

  • Sağlık,
  • Sosyal yardım,
  • Eğitim,
  • Bilimsel araştırma ve geliştirme,
  • Kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma

faaliyetlerinden oluşan amaçlara harcanacağının yazılı olması gerekmektedir.

Vakıf resmi senedinde bu oranın yüzde seksen olması bu şartın ihlali olarak değerlendirilmeyecektir.

Dolayısıyla, resmi senetlerinde bu oranı yüzde seksen olarak belirlemiş olan vakıfların, söz konusu oranı üçte iki olarak değiştirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Derneklere Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya yararlı dernek statüsü tanınmasına ilişkin olarak söz konusu dernek için Maliye Bakanlığınca olumlu görüş verilebilmesi için

  • Dernek tüzüğünde; amaç olarak belirlenen faaliyetlerin kamu hizmeti niteliğinde olması.
  • Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisinin dernek amaçlarına harcanacağı hususuna tüzükte yer verilmesi.
  • Derneğin amaç edindiği hizmetlerin herkesin yararına açık olacağının, belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmadığının tüzükte yazılı bulunması.
  • Yukarıdaki maddelerde belirtilen hususların en az son bir yılda fiilen gerçekleştirilmiş olması.
  • Derneğin sahip olduğu malvarlığının ve yıllık gelirinin tüzüğünde amaç edindiği hizmetleri gerçekleştirecek düzeyde olması.

Gerekmektedir.