2014/2 Geçici Vergi dönemi yeniden değerleme oranı

    
Bilindiği üzere yeniden değerleme oranları 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine istinaden yıllık olarak hesaplanmakta ve Maliye Bakanlığınca ilan edilmektedir.

Yeniden değerleme oranlarına vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 33 seri nolu KVK sirküleri ile,

2014 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,64 (yüzde altı virgül altmış dört) olarak tespit edilmiştir.