Kurumlar vergisi beyannamesinde KKEG lerin dağılımı

Gelir İdaresi Başkanlığınca Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir.

15 inci versiyon olarak güncellenen beyanname düzenleme programında Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin detayı için ayrı bir tablo eklenmiştir.

Bu tablonun doldurulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1- KVK 11.madde hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler

Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinde, kurum kazancının tespiti sırasında indirilmesine izin verilmeyen giderler topluca sıralanmıştır.

1.1. Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler

1.2. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler

1.3. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar

1.4. Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler

Kabul edilmeyen indirimler arasında sayılan yedek akçeler, gider niteliğinde değildir ve bunlar işletme bünyesinde elde edilen kazancın, dağıtılmayıp işletmede alıkonulan kısımlarıdır. Her ne şekilde ve isimle ayrılmış olursa olsun ayrılan yedek akçelerin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün olmadığından KKEG olarak muhasebeleştirilen bu tür yedek akçeler bu bölüme yazılacaktır.

Ayrıca Türk Ticaret Kanununa, kurumların kuruluş kanunlarına, tüzüklerine, ana statülerine veya sözleşmelerine göre safi kazançtan ayırdıkları tüm yedek akçeler ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre ayrılan genel karşılıkların indirimi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle KKEG içinde yer alan bu tür karşılıklarda bu bölüme yazılacaktır.

1.5. Hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları ile vergi cezaları ve gecikme zamları

Kurumlar Vergisi Kanununa göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre ödenen gecikme faizi ile pişmanlık zammının kurum kazancından indirimi kabul edilmemektedir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tecil edilen vergilere ilişkin tecil faizleri de bu kapsamda olup kurum kazancından gider olarak indirilmesi mümkün değildir.

Öte yandan, sosyal güvenlik kurumlarına ödenen gecikme cezaları ile gecikme zamları da bu kapsamda gider olarak indirilemeyecektir.

Bu nedenle KKEG olarak muhasebeleştirilen bu tür para cezaları ile vergi cezaları ve gecikme zamlarına ait tutarlar bu bölüme yazılacaktır.

1.6. Menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından doğan zararlar

Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler kurum kazancının tespitinde indirim olarak dikkate alınamaz.

Bu nedenle KKEG içinde yer alan bu tür komisyon ve giderler bu bölüme yazılacaktır.

1.7. Bazı taşıtlara ilişkin giderler ve amortismanlar

Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan bazı motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanlarının indirimi mümkün değildir.

Bu nedenle KKEG içinde yer alan bu tür giderler bu bölüme yazılacaktır.

1.8. Kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan tazminat giderleri

Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi tazminat giderleri indirim olarak dikkate alınamaz.

Bu nedenle KKEG içinde yer alan bu tür giderler bu bölüme yazılacaktır.

1.9. Basın yoluyla işlenen fiillerden dolayı ödenen tazminatlar

Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğan maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderlerinin gider olarak indirimi kabul edilmeyecektir.

Bu nedenle KKEG içinde yer alan bu tür giderler bu bölüme yazılacaktır.

1.10. Bazı ürünlere ait ilan ve reklam giderleri

Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerinin tanıtımına yönelik bu tür reklam harcamalarının da kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Bu nedenle KKEG içinde yer alan bu tür giderler bu bölüme yazılacaktır.

1.11. Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine

Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesi uyarınca, idare meclisi başkan ve üyelerine ödenen kâr payları menkul sermaye iradı sayılmıştır. Bu itibarla, söz konusu ödemelerin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu nedenle KKEG içinde yer alan bu tür giderler bu bölüme yazılacaktır.

Öte yandan, kurum personeline ödenen temettü ikramiyeleri Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesine göre ücret sayıldığından bu ödemeler kurum kazancının tespitinde ücret gideri olarak dikkate alınmaya devam edilecektir. Söz konusu temettü ikramiyelerinin bilanço günü itibarıyla ödenecek toplam tutarı kesinleştiğinden, çalışanlara o yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar ödenecek temettü ikramiyeleri, ilgili olduğu yılın kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Aynı husus çalışanlara ödenen performans değerlemelerine bağlı olarak verilecek prim ve ikramiyeler için de geçerlidir. Diğer taraftan, ücret niteliğindeki bu ödemelerin nakden veya hesaben yapıldığı dönemde vergi kesintisine tabi tutulması gerekeceği tabiidir.

1.12. Kanunen yasaklanmış fiiller nedeniyle katlanılan giderler

Kanunen yasaklanmış fiiller nedeniyle katlanılan giderler ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili giderler niteliğinde olmadığından, bu giderlerin gelir ve kurum kazancından indirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, rüşvet verme fiili Türk Ceza Kanununun 252 inci maddesinde suç olarak tanımlandığından, rüşvet ve rüşvet ile ilgili her türlü gider, vergiye tabi ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır.

Bu nedenle KKEG içinde yer alan bu tür giderler bu bölüme yazılacaktır.

2- VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar

  • Fiilen ödenmeyen Kıdem tazminatı karşılıkları, Garanti Gider karşılıkları vb. karşılıklar.
  • İlgili dönemde yasal takibe konu edilmeyen Şüpheli Ticari Alacak karşılıkları
  • Vergi usul kanunu değerleme hükümlerine göre ayrılmayan Stok değer düşüklüğü karşılıkları,
  • Vergi usul kanununda olmadığı halde ayrılan diğer karşılıklar.

KKEG içinde yer alan bu tür karşılıklar bu bölüme yazılacaktır

3- VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan reeskontlar

KKEG içinde yer alan Vergi usul kanunu değerleme hükümlerinde yer almayan Senetsiz borç ve alacaklar için ayrılan reeskontlar ve diğer benzeri aktif varlıklar için ayrılan reeskontlar bu bölüme yazılacaktır.

4- VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar

KKEG içinde yer alan

  • Özellikle halka açık şirketlerde SPK / TMS standartlarına göre faydalı ömrü farklı alınan veya kıst amortisman sistemine göre amortisman hesaplanmasından kaynaklanan amortisman farkları bu satıra yazılacaktır.
  • Ayrıca önceki yıllarda amortisman ayrılmamasından kaynaklanan ve ilgili yılda yapılan düzeltme kayıtlarından kaynaklanan amortisman farkları da buraya yazılacaktır.

5- 5510 sayılı Kanun 88 inci maddesi kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler

Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz. Dolayısıyla KKEG içinde yer alan ödenmemiş SGK primleri bu satıra yazılacaktır.

6- 6111 sayılı Kanun (özel kanunlar uyarınca) yazılan kanunen kabul edilmeyen giderler

7- Bağış ve Yardımlar

Kurumlar Vergisi Kanunu 10 uncu maddesi ve Gelir Vergisi Kanunun 89’ uncu maddesi kapsamında yapılan Bağış ve yardımların indirim konusu yapılabilmesi için mutlaka önce KKEG olarak gösterilip daha sonra beyannamenin ilgili İndirim satırında ayrıca gösterilmek suretiyle indirim yapılması gerekmektedir. Bu nedenle ilgili maddeler kapsamında yapılan ve KKEG olarak muhasebeleştirilip sonradan beyanname üzerinde indirime konu edilecek Bağış ve yardımlar bu bölüme yazılacaktır.

8- GVK 75 inci maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine ödenen kâr payları

Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesi uyarınca, idare meclisi başkan ve üyelerine ödenen kâr payları menkul sermaye iradı sayılmıştır. Bu itibarla, söz konusu ödemelerin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu nedenle KKEG içinde yer alan bu tür giderler bu bölüme yazılacaktır.

9- KDV kanunu 30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı

Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi indirilecek KDV olarak dikkate alınmadığı için KKEG içinde yer almaktadır.

Bu nedenle KKEG içinde yer alan bu tür giderler bu bölüme yazılacaktır.

10- 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi

ÖİV katma değer vergisi matrahına dahil edilmediği gibi gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak da kabul edilmez. Dolayısıyla KKEG içinde yer alan ÖİV leri bu bölüme yazılacaktır.

11- MTV kanunu m. 14 uyarınca gider kaydedilen MTV’ler

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 14.maddesine göre (I) sayılı tarife (Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri, Motosikletler) ve (IV) sayılı tarifede (Uçak ve helikopterler) yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

Bu nedenle KKEG içinde yer alan bu tür giderler bu bölüme yazılacaktır.

12- İstisna faaliyetlerden / işlemlerden doğan zararlar

Kurumlar vergisi kanunu madde 5 de yer alan istisna ve işlemler sebebi ile zarar doğması halinde söz konusu zarar indirim konusu yapılamaz.

Bu nedenle KKEG içinde yer alan bu tür indirim ve zararlar bu bölüme yazılacaktır.

13- Diğer

Yukarıda yer alan sınıflamalara dahil edilemeyen, yuvarlama farkları, belgesiz giderler, önceki dönem giderleri, Ayrıca KVK 10 ve GVK 89 kapsamında olmayan özel bağış ve yardımlarında KKEG olarak işlendiği görülmektedir.

Bu nedenle KKEG içinde yer alan bu tür giderler ve bağışlar bu bölüme yazılacaktır.