Ödenmeyen SGK Primleri

Ekonomik sebeplerden dolayı işverenlerce SGK primleri bazen ödenememektedir. Ödenmeyen SGK primlerinin kazancın tespitinde gider yazılmayacağı 193 sayılı GVK nun 40 ıncı maddesinde yer bulmuştur.

Söz konusu maddede safi kazancın tespitinde indirilecek giderler taadat edilmiş, 2 inci bendinde ise sigorta primlerinin ödenmiş olması şartıyla safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.

KVK nun 6 ıncı maddesi gereğince de Safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı tabidir.

Bu hükümlere ilaveten 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 88/11 inci maddesinde Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının Gelir ve Kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacağıayrıca belirtilmiştir.

SGK Primleri ödenmiş olsun olmasın ilgili dönem itibari ile tahakkuk etmelidir.

Bir hizmet erbabının ücret gideri aşağıdaki gibi muhasebeleştirilir. Ücret gideri maliyet unsuru ise 720 (7/B seçeneğinde 791) nolu hesap kullanılır.

_______________________________/_____________________________

770-Genel Yönetim Giderleri                  XXXXX

335-Personele Borçlar/381- Gider Tahakkukları                      XXXXX

360-Ödenecek Vergi ve Fonlar                                               XXXXX

360.01-Gelir Vergisi  xxx

360.02-Damga Vergisi xxx

361-Ödenecek SGK Kesintileri                                              XXXXX

361.01-SGK İşveren Payı  xxx

361.02-SGK İşçi Payı  xxx

______________________________/_____________________________

Ödenemeyen SGK primlerinin gider olarak dikkate alınması mümkün olmadığından ödenmeyen SGK primlerinin Dönem sonunda “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” hesabına aktarılması ayrıca ilgili dönem Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesinde vergi matrahına ilave edilmesi gerekir.

Vergi matrahının tespiti yönünden ödenmeyen sigorta priminin işçi veya işveren payı olup olmamasının bir önemi yoktur. 361 veya 368 no.lu hesap bakiyesi topluca dikkate alınmalıdır.

 _____________________________31/12/__________________________

361-Ödenecek SGK giderleri           XXXXX

368-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya                                       XXXXX

Taksitlendirilmiş Vergi ve diğer yükümlülükler

_________________________________/____________________________

950-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler             XXXXX

950.01-Ödenmeyen SGK Primi

951-Kanunen Kabul edilmeyen Gider Karşılıkları                             XXXXX

________________________________/______________________________

Ödenmeyen sigorta primleri tahakkuk tarihinde gider kaydedildiği için kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihte kazanca ilave yapılınca 950 ve 951 no.lu hesaplar karşılıklı olarak kapatılmalıdır.

Döneminde ödenmeyen SGK primlerinin daha sonra ödenmesi halinde ilgili dönemde giderleştirildiklerinden, ödeme tarihinde tekrar giderleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi mümkün değildir.

Bu nedenle, Ödeme tarihinde gider olarak kaydedilemeyen bu primlerin ödendiği yılın Gelir veya Kurumlar Vergisi beyannamesinde vergi matrahından indirilmesi ancak dönem beyannamesinde “Diğer İndirim olarak gösterilmek kaydıyla mümkündür.

 Bu da SGK priminin ödendiğinde aşağıdaki muhasebe kaydı ile mümkündür.

 ————————————————-/—————————————

368-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya                  XXXXX

Taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler

100-Kasa / Banka                                                                  XXXXX

________________________________/______________________________

960-İndirilecek Gelirler                           XXXXX

960.10-Geçmiş Yıla Ait SGK Primleri

961-İndirilecek Gelirler Karşılığı                                        XXXXX

———————————————-/—————————————————