KDV Düzeltme beyanları

Kanuni süresinde verilen KDV beyanlarının zaman zaman süresinde gelmeyen veya geç gelen faturalar nedeniyle veya vergi incelemeleri sırasında bulunan matrah farkları, kabul edilmeyen indirimler, ihracat işlemlerindeki yüklenim hataları vb. nedenlerle düzeltilmesi gündeme gelmektedir.

Bazen de düzeltme beyanı bir dönemle sınırlı olmayıp birden fazla dönemi, hatta yıllarlı da kapsamaktadır.

Birden fazla dönemin düzeltilmesi gerektiğinde her dönem için mi düzeltme beyanı verilmesi verilecek yoksa hatanın yapıldığı dönem ile sadece cari son dönem KDV beyanının düzeltilmesinin yeterli olup olmayacağı tartışmalarına Gelir idaresince yayımlanan 60 seri nolu KDV sirkülerinde açıklık getirilmiştir.

60 Seri No.lu KDV Sirkülerinin “7.3.Düzeltme Beyanı” başlıklı bölümünde;

“KDV mükellefleri tarafından geçmiş vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bir düzeltme beyannamesi verilmesi halinde, en son KDV beyannamesi de dahil olmak üzere aradaki tüm KDV beyanlarının buna göre düzeltilmesi gerekmektedir.

Ancak, düzeltme beyannamesinin verildiği dönemden en son vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesine kadar, bu düzeltme neticesinde aradaki vergilendirme dönemlerinde ödenecek bir vergi çıkmaması kaydıyla, her bir dönem için

ayrı ayrı düzeltme beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tür durumlarda düzeltmenin yapıldığı vergilendirme dönemi ile en son vergilendirme dönemine ilişkin, düzeltme beyannamesi verilmesi yeterli olacaktır.”

denilmiştir.

Ancak,

Düzeltme beyanı verecek mükellefin mal ve hizmet ihraç eden ve ihracat istisnası nedeniyle KDV iadesi (Nakden veya mahsuben) alan bir mükellef olması halinde düzeltme beyanı 60 nolu sirküde yapılan belirlemenin dışına çıkmaktadır. İhracat yapan mükelleflerin hatanın yapıldığı dönemden itibaren tüm KDV beyanlarının teker teker düzeltilmesi gerekmektedir.

Başka bir anlatımla;

Mal ve hizmet ihracından dolayı indirim yolu ile giderilemeyen KDV’nin nakden veya mahsuben iadesinin talep edilmesi durumunda (iade miktarının belirlenmesi yönünden sonraki döneme devreden KDV tutarı önem arz ettiğinden) KDV mükellefleri tarafından geçmiş vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bir düzeltme beyannamesi verilmesi halinde, en son KDV beyannamesi de dahil olmak üzere aradaki tüm KDV beyanlarının buna göre düzeltilmesi gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 02.07.2013 tarih ve 39044742-KDV.11-954 sayılı özelge de bu yöndedir.